El BLOC de la Costera trasllada als seus col·lectius de la comarca la moció que defensa la modificació de la Llei Hipotecaria Espanyola

La moció dels nacionalistes, recolza la campanya de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

L’Executiva Comarcal del BLOC La Costera – La Canal dirigida per Vicent Muñoz, dona suport a introduir en la Llei Hipotecaria, la figura legal de la “Dació en pagament”, per ajudar ha evitar el drama quotidià de tindre que enfrontar-se al desallotjament.

Un dels primers ajuntaments en recolzar la petició “A favor d’instar al govern de l’estat a modificar la llei hipotecària per tal de regular la dació en el pagament” ha estat el de Montesa, esta mateixa setmana.

S’adjunta el text aprovat a l’ajuntament de Montesa a proposta del regidor valencianista, Otilio Ortiz:

Exposició de motius:

El dret a l’habitatge és un dret fonamental de les persones i es troba recollit en l’article 47 de la constitució espanyola, en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans i a l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

A conseqüència de la situació de crisi econòmica i l’augment de l’atur, moltes famílies, han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques, com ara mantenir la vivenda i acaben sent víctimes de les execucions hipotecàries. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 a l’estat espanyol s’hauran realitzat prop de 300.000 execucions hipotecàries, i les previsions pel 2012 estimen la xifra en 500.000.

A part de la pèrdua de la casa, moltes persones també veuen com les entitats bancàries els demanden, iniciant-se així el procés d’execució hipotecària fins la subhasta de l’immoble. Si aquesta queda deserta –cosa que succeeix en el 90% dels casos-, l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant als antics propietaris el pagament del deute restant, a més dels interessos i les costes judicials, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc., així com l’embargament als avaladors. A part de perdre la llar, milers de famílies s’enfronten a una condemna financera de per vida que els espenta a l’exclusió social i l’economia submergida.

La legislació espanyola que permet que les entitats financeres s’adjudiquen vivendes pel 50% del valor de la taxació no només és injusta, sinó que no es dóna a les legislacions d’altres països. En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi tinguen que recaure sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, reben ajudes milionàries de diners públics sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.

Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, les dramàtiques conseqüències es reflecteixen en l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen les persones afectades en busca d’ajuda. L’administració local, resulta doblement perjudicada: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.

És voluntat d’aquest Consistori emprendre totes aquelles accions adreçades a garantir el dret fonamental a una vivenda digna i a evitar les greus conseqüències socials a causa de les execucions hipotecàries.

Per tot l’exposat es PROPOSA:

PRIMER. Sol·licitar al govern de l’estat espanyol que inicie els tràmits necessaris per a modificar la regulació hipotecària per tal d’incorporar la figura de la dació en pagament, de manera que en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quede liquidada, tal i com succeeix a d’altres països de la Unió Europea i als Estats Units.

SEGON. Instar el govern de l’estat a aplicar mesures per paralitzar els desallotjaments en els casos de persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, mentre es tramita la modificació de la regulació hipotecària.

TERCER. Estudiar possibles mesures a nivell municipal que eviten el desallotjament per motius econòmics i en els casos que no siga possible, vetlar pel reallotjament digne de les famílies afectades.

QUART. Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés, a les Corts Valencianes i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (c/ Obradors, 6 – Barcelona).

No obstant això, el Ple resoldrà”.