El Bloc d’Alzira recolza les reivindicacions de Juan Vilas en favor dels afectats de Fibromialgia


Alzira, 11 de gener de 2010
EL BLOC D’ALZIRA RECOLZA LES REIVINDICACIONS DE JUAN VILAS, MALALT DE FIBROMIALGIA
CUESTA, EN VAGA DE FAM DES DE FA UN MES.
Aranda: “Juan és només un dels exemples de malalts que estan en una situació pareguda i que es veuen obligats a treballar amb dolor o es veuen abocats a situacions de depressió provocada per la pròpia enfermetat i per la situació ‘legal’ de la seua enfermetat.”
Actualment existeixen més de 1,5 milions de malalts en tot l’estat Espanyol afectats de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilització Química Múltiple (aquesta última encara no està reconeguda). A la nostra comarca estariem parlant entre un 2 i un 4 per cent de la població l’afectada, el que suposaria entre 2.500 i 5.000 malalts.
El col·lectiu d’aquestos malalts està veient-se indefens davant la normativa sobre Seguretat Social com és el cas de Juan Vilas Cuesta, veí d’Alzira que porta un mes en vaga de fam per tal que siga reconeguda la seua enfermetat com invalidant (Fibromialgia i Fatiga Crònica). Les enfermetats que pateix Juan són reconegudes pel Govern Central mitjançant el Ministeri de Sanitat. El que passa és que no estan reconegudes per tal d’obtindre la incapacitat permanent.
A més a més la Llei 40/2007, de 4 de desembre en el seu Article 8 fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 222 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en els termes següents:
«1. …En este cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació, com ja consumit, el temps que haja romàs en la situació d’incapacitat temporal a partir de la data de l’extinció del contracte de treball…»
Aquesta situació suposa que moltes persones malaltes estiguen en un estat de precarietat per no ser-li reconeguda l’enfermetat ja que no tenen ingressos i han de suportar les despeses de medicaments, apart de les despeses que normalment es tenen.
Per això hem presentat una Moció a l’Ajuntament d’Alzira per a:
1.- Instar a la Conselleria de Sanitat i al Ministeri de Sanitat per a que donen un impuls a la investigació les enfermetats de Fibromialgia, Síndrome Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple, amb l’objectiu de ser curades y tornar al pacient al seu estat de treballador ACTIU, sempre que siga possible.
2.- Instar al Ministeri de Treball a codificar i reconèixer com enfermetat el SINDROME DE SENSIBILITAT QUIMICA MÚLTIPLE.
3.- Instar al Congrés dels Diputats per a que modifique la normativa vigent i s’incloguen prestacions específiques per al col·lectiu d’aquestes enfermetats.
4.- Preparar als professionals d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada i l’Equip Avaluador d’Incapacitats (EVI) per a que puguen diagnosticar, tractar i valorar aquestes enfermetats.
5.- Que l’EVI accepte la valoració que el metge especialista diagnostique en els informes signats per metges de la Seguretat Social.
6.- Que l’EVI dictamine la incapacitat laboral conforme al grau de l’enfermetat que s’indique en l’informe del metge de la Seguretat Social.
7.- Que l’EVI, si te dubtes sobre eixos informes i abans de denegar la incapacitat i donar l’alta mèdica, realitze al pacient un examen metge i valore l’estat real del malalt.
8.- Derogar l’article 8 de la Llei 40/2009, que dona una nova redacció a l’article 222 de la Llei de Seguretat Social tornant a l’anterior redacció: “ … En aquest cas no es descomptarà del període de percepció de la prestació per
desocupació el temps que haguera estat en situació d’incapacitat laboral transitòria.”