El BLOC – Compromís de Xàtiva proposa en el seu programa la creació d’un punt d’encontre familiar

També proposa en el seu programa d’igualtat polítiques per a fomentar l’autoocupació de les dones i fer aflorar l’economia submergida
El BLOC – Compromís de Xàtiva proposa en el seu programa la creació d’un punt d’encontre familiar, en el qual pugueren fer intercanvi dels fills les parelles separades i es pugueren fer visites tutelades davall la supervisió de professionals. Aquest punt d’encontre respondria a la gran quantitat de demandes de la nostra població i les veïnes, donat que els punts d’encontre més pròxims es troben lluny de nosaltres. Segons Maite Díaz, que ocupa el tercer lloc en la llista del BLOC – Coalició Compromís a Xàtiva, “la manca de voluntat de l’equip de govern del PP ha fet que fins ara no s’haja pogut materialitzar aquesta proposta a Xàtiva, encara que la inversió és mínima per tractar-se d’un servei subvencionat.” Aquesta proposta s’afegeix a altres destinades a la creació d’ocupació per a les dones, com són la creació de plans de formació per a dones, particularment per a aquelles amb major risc de marginació social: immgrants, edat avançada, sense formació, sense recursos, víctimes de violència masclista, etc, i sempre amb formació reglada. També es vol des de la formació nacionalista fomentar l’autoocupació, explicant i animant a les dones en la creació d’empreses facilitant-los tots els recursos i la informació necessària, tant a nivell jurídic com a nivell econòmic, de forma que a més de fer baixar les taxes d’atur es fomentara la participació activa de les dones al món empresarial. A aquestes propostes s’afegeixen plans per fer aflorar l’economia submergida, establint acords entre l’Ajuntament i dones del servei domèstic i cuidadores, informant i subvencionant una part del pagament a la seguretat social d’aquestes dones, el que faria que pugueren gaudir en un futur de la pensió de jubilació corresponent. Respecte a la violència de gènere, es proposa la creació d’un pla municipal, a través del qual es puguera reeducar i sensibilitzar la ciutadania en aquesta problemàtica, facilitat els tràmits per fer efectiva la denúncia i garantir la protecció de la víctima.

Díaz considera també que “la regidoria d’igualtat hauria de coordinar totes les accions que es duguen a terme en matèria d’igualtat i garantir que aquestes mesures siguen transversals a totes les delegacions. Aquesta regidoria hauria d’impulsar no solament polítiques d’igualtat per a la dona, sinó també de respecte a totes les opcions sexuals i pel reconeixement dels drets de les persones LGTB.”