Climatització pel Sòl Radiant

SALVA CALVO

Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

Estem davant d’un sistema de climatització cada vegada més utilitzat i més requerit pels nous propietaris de vivendes a la nostra comarca. Aquest sistema de climatització realitza una calefacció a l’hivern i un refresc a l’estiu. Anem a centrar-nos en el sistema més utilitzat de Sòl Radiant, sent aquest el format per canonades d’aigua. Cal dir, que aquest sistema s’utilitza sobretot per a calefactar la vivenda, encara que també funciona per a refrescar la mateixa. Aquest sistema refresca fins un punt, ja que en aquest sistema es busca que la vivenda estiga sempre a una temperatura constant tant a l’hivern com a l’estiu, normalment sobre 22ºC.

Aquest emet calor o fred per canonades d’aigua encastades baix del paviment de la vivenda, cedint el calor o el fred al pis de la vivenda a través de la canonades per radiació.

Aquestes canonades condueixen aigua a una temperatura regular i equilibrada, inferior a altres sistemes de climatització. Aquesta energia calenta o freda és produïda generalment per una caldera, una bomba de calor o refrigeradora, açò dependrà segons si demanem sols calor o calor i fred.

En resum, el calor o fred prové del pis de la nostra vivenda i com el calor tendeix a muntar, fa que tota la vivenda vaja calefactant-se. Per altra banda, quan volem fred, aquest poc a poc va guanyant espai per a refrigerar la vivenda. Açò li deguem sumar, que les canonades circulen per tot el pis de la vivenda, sent emissor de calor, tota la superfície que nosaltres xafem a la mateixa. Fent que la temperatura es distribuïsca de forma uniforme per tota l’estança, sense contrasts ni canvis bruscos, ni espais lliures de climatització. No necessitant els emissors a una quantitat molt gran de calor, com passa per exemple al radiadors que molts tenim a casa. Ja que tenen molta superfície d’emissió de calor per radiació o amb aire condicionat tradicional, on hi ha zones amb molt de fred o calor(on pega l’aire) i altres, sense la climatització corresponent.

Com he comentat abans, aquest sistema té l’avantatge que l’emissió és realitza per radiació, com ho fan també els radiadors. Element que fa, que podem tenir els locals i vivendes habitades a una temperatura seca, a diferencia d’altres sistemes com per exemple, màquines d’aire condicionat per Split que realitzen una modificació de la humitat de la vivenda. Açò fa que ens resseque l’ambient.

Estem davant d’un tipus de climatització, on necessita estar la vivenda una temperatura constant d’uns 22-23ºC, aportant a la mateixa un confort hidrotèrmic difícil de comparar. Produint un estalvi energètic sobre un 20%, element que condicionarà la nostra factura mensual.

Altre avantatge és l’estètica, ja que estem davant d’un sistema que no es veu, element que farà que no condicione la decoració de la teua llar.

Cal dir, que tot no son avantatges estem davant d’una instal·lació un poc més molesta i treballada, ja que aquesta es realitza a tot el pis de la vivenda. Açò fa que aquest tipus de climatització es col·loque sobretot a vivendes noves. Respecte a l’aspecte econòmic, sent aquest un dels que verdaderament ens interessa, un pis o vivenda unifamiliar d’uns 100m2 ens constaria la instal·lació entre 5.500€ i 6000€, apart la maquinaria a col·locar per a produir l’energia tèrmica.

Quins elements componen aquest sistema? Doncs, molt fàcil.

1. Placa aïllant: Aquesta placa es col·loca damunt del forjat, sent aquesta la primera capa a col·locar. Aquest element sol ser format per Poliestiré Expandit(EPS). Aquest element té com a principal funció la de reduir les pèrdues de calor inferior, és a dir, que no passe el calor o fred al pis de baix. Tanmateix actua com a aïllant acústic entre la nostra vivenda i la de baix.

2. Banda Perimetral: Estem davant d’una banda aïllant lateral de Poliestiré Extruit(XPS), col·locada a tots els barandats que assegura la total separació entre la instal·lació i les parets.

3. Canonades de plàstic o multicapa: Normalment es col·loquen les canonades multicapa, formades per Polietilé reticulat(Plàstic) i Alumini. Aquest element porta l’aigua a temperatura amb un circuit d’anada i tornada on transmet la temperatura al sòl. Cal dir, que aquestes canonades van subjectes amb unes grapes de fixació a les plaques aïllants.

4. Capa de morter de ciment auto anivellant: Aquesta capa de morter tapa tota la instal·lació i la protegeix, a més a més, aquesta ens servirà de base per a la col·locació del paviment a elegir pel propietari.

En definitiva, estem davant d’un sistema de climatització cada vegada més utilitzat, on ens aporta un confort hidrotèrmic molt important. Espere de bon gust, que aquest article haja sigut d’utilitat i d’aquesta manera anem descobrint tots junts elements, que pertanyen o poden pertànyer a qualsevol dels nostres habitatges.

Un comentario sobre “Climatització pel Sòl Radiant”

Los comentarios están cerrados.