Caixa Ontinyent va celebrar anit la seua segona Assemblea General Ordinària de l’any

S’aproven les línies generals d’actuació per al 2012 i la definitiva adaptació d’estatuts a la nova legislació.

Caixa Ontinyent va celebrar anit la seua segona Assemblea General Ordinària de l’any, amb assistència de 66 dels 72 membres que la conformen, és a dir, el 91,67% dels seus consellers generals.

L’Assemblea va conéixer l’evolució de l’exercici, la gestió realitzada en obra social i l’informe de la Comissió de Control, favorable, respecte a la gestió econòmica i financera realitzada.

Així mateix, l’Assemblea General va aprovar per unanimitat les línies generals del pla d’actuació per al 2012, que contemplen solvència, liquiditat, rendibilitat, riscos, morositat, negoci, productivitat, expansió, tecnologia, medi ambient, recursos humans, marca, obra social i reestructuració del sector.

L’Assemblea General també va aprovar, amb 62 vots a favor i 4 en contra, la definitiva adaptació d’estatuts i reglament electoral a la nova legislació.

En un exercici difícil, Caixa Ontinyent té folgada liquiditat, escassa dependència de mercats majoristes i bona capitalització.

El President de l’entitat, Rafael Soriano, va destacar les dificultats de l’exercici en què confluïx una intensificació de la competència i un deteriorament de la situació econòmica l’impacte del qual en les famílies i en les empreses incidix també, molt directament, en l’activitat de les entitats financeres i en els seus resultats.

Respecte de la situació de Caixa Ontinyent a 30 de setembre, es va destacar:

– La positiva situació de liquiditat, amb baixa dependència de mercats majoristes i sense necessitat de refinançar cap emissió a curt i mitjà termini.

– La taxa de morositat se situava en el 4,30% (un 40% inferior a la mitjana del sector), amb previsió de superar lleugerament el 5% a finals d’any, amb una cobertura del 74% (16 punts per damunt de la mitjana del sector).

– Els resultats oferixen un benefici de 4,5 milions d’euros, dels que es destinen 0,8 milions d’euros al pagament d’impostos, 1,4 milions d’euros a dotacions extraordinàries per a morositat i deterioraments. Així, el benefici net es xifra en 2,3 milions d’euros, un 26,98% menys que el mateix període del 2010.

– El Core Capital a 30-06-2011, sense comptabilitzar encara els beneficis de l’exercici, se situava en el 9,46%, amb previsió de superar el 10% a finals d’any.

Aprovació d’estatuts i reglament electoral. Es manté l’estatus de caixa d’estalvis sense capital privat, no transvasa la seua activitat a cap banc, i reduïx al mínim el nombre de membres de cada òrgan de govern.

L’Assemblea General va ratificar la modificació d’estatuts i reglament electoral, d’acord amb el que ja va acordar en el passat mes de juny, i que preveu la continuïtat de Caixa Ontinyent com a caixa d’estalvis sense presència de capital privat i sense cedir el seu negoci financer a una altra entitat.

Estos Estatuts reduïxen al mínim legal el nombre de membres de cada òrgan i ajusten els percentatges de participació de cada grup en els seus distints òrgans. Així, l’Assemblea General passarà de 72 a 51 membres, el Consell d’Administració de 14 a 10 membres, i la Comissió de Control, de 8 a 5 membres.

Així mateix, els Estatuts arrepleguen la nova composició de cada òrgan per grups, donant entrada al de “Altres Entitats representatives d’interessos col·lectius” junt amb els Impositors, Generalitat Valenciana, Corporacions locals i Empleats. Els membres d’este nou grup seran anomenats per la Fundació Universitària Vall d’Albaida.

Foto:www.ontinyentdigital.com