BLOC-Compromís proposará en ple que es demane la revisió col·lectiva dels valors cadastrals

Suñer: “el valor cadastral actual de molts habitatges de Xàtiva està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon”

El grup municipal BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva ha presentat una proposta que haurà de ser debatuda en el pròxim ple de l’Ajuntament per tal que aquest demane a la Direcció General del Cadastre la revisió col·lectiva dels valors cadastrals. Aquests valors van ser actualitzats en 2005 i el seu increment generalitzat ha sigut el responsable de l’augment del rebut de l’IBI per a molts xativins i xativines, doncs des del consistori es va aprovar anar augmentant aquest rebut a un ritme d’un 10% anual per passar dels valors antics als actuals. Segons s’argumenta en la sol·licitud, ‘la darrera revisió cadastral es va fer en una conjuntura del mercat immobiliari en plena expansió, fruit de la “bombolla immobiliària” alimentada per les taxacions fraudulentes que els bancs practicaven en aquest període, fet que va alterar artificialment el valor dels immobles. La Direcció General del cadastre, no ha encetat d’ofici cap mena d’actuació tendent a revisar les desviacions valoratives causades pels fets exposat, i que posteriorment va ocasionar una situació de crisi a nivell mundial. Amb l’esmentada crisi, s’ha produït la davallada dels valors dels immobles, que ara mateix continuen amb una tendència a la baixa que finalitzarà en el moment en que s’arribe al punt d’equilibri en el mercat immobiliari.’ I recorda també ’que La Legislació relativa a les Hisendes Locals indica que correspon a les Corporacions municipals instar la revisió col·lectiva dels valors cadastrals quan la valoració que s’aplica no s’ajuste als valors reals de mercat, situació que es dona en Xàtiva actualment.’

Per a Cristina Suñer, portaveu de BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva, “el valor cadastral actual de molts habitatges de Xàtiva està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon. Però no sols això, és un impediment per a moltes transaccions immobiliàries, doncs el preu de mercat és inferior en molts casos al cadastral, i una venda per davall del valor cadastral genera una plusvàlua fictícia que el venedor ha de tributar davant Hisenda Pública.” I ha anunciat que aquesta és la primera de les mesures que el seu grup presentarà respecte al referit impost, doncs “creiem que s’ha de regular amb una ordenança més detallada que afavoresca determinades situacions i en penalitze d’altres.”