Apertura ràpida de comerços i activitats

SALVA CALVO

Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació

Fa poc de temps, el govern anunciava mesures d’ajuda a nous emprenedors per a facilitar el seu inici d’activitat i ajudar d’aquesta manera a la creació d’ocupació. La mesura en la que m’agradaria profunditzar amb tots vosaltres, és la relacionada en l’agilitzament de les llicencies d’apertura de locals, per activitats segons la llei 2/2012 del 14 de Juny en vigor a la Comunitat Valenciana. On es podrà obrir una activitat, amb l’aportació per part del propietari, d’un document anomenat “Declaració Responsable”. Cal dir, que aquesta declaració també es pot utilitzar per l’execució d’obres menors de reforma i habilitació, inclús amb necessitat de documentació tècnica.

Primerament anem a saber que tipus de llicencies d’activitat hi ha, abans puntualitzem que en qualsevol de les dues llicencies podríem presentar la Declaració:

Llicència Ambiental: Aquest és un document atorgat per l’autoritat competent a sol•licitud d’un projecte que certifica que des del punt de vista de protecció ambiental, l’activitat es pot executar amb compliment de les mesures establides.
Aquest tipus de projecte substitueix a l’anterior projecte d’activitat qualificada. Aquestes activitats són les més molestes, perilloses o insalubres, pel que es precisa un projecte més minuciós. Aquest tindrà un recorregut administratiu més llarg per a la seua aprovació, donat que serà revisat per més organismes. Aquestes activitats estaran incloses al Nomenclàtor d’Activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses, esgrimides al Reial Decret 54/1990. També cal dir, que l’ajuntament pot exigir per decisió pròpia la realització d’aquest projecte pels elements que vegen oportuns.

-Exemples d’aquest tipus d’activitat: Activitats industrials, restaurants, zoològics, tallers d’automòbils, comerços al per major, supermercats, cafeteries, hotels, càmpings, hospitals, discoteques.

Llicència de Comunicació Ambiental: Aquest tipus d’activitat són les mateixes a les anteriors activitats innòcues. Sent aquest les que no s’inclouen al Nomenclàtor d’Activitats molestes, insalubres, nocives.

Normalment aquest tipus de projecte son locals menuts o mitjans amb horari de funcionament diürn. Les instal•lacions no són sorolloses ni molestes. No s’emmagatzemen matèries tòxiques o productes peribles, i sols admitrien una xicoteta quantitat de productes inflamables. Tanmateix, no es permet que aquesta activitat estiga relacionada amb animals vius.

-Exemples d’aquest tipus d’activitat: Tendes de venta menor de poca complicació, acadèmies, despatx d’autònoms, immobiliàries, farmàcies, …

Tornant a la Declaració Responsable, volia puntualitzar que açò no és nou a la nostra terra, ja que la Generalitat Valenciana aprovà el 21 de Juliol de 2010, la Llei 12/2010 en Mesures Urgents per agilitzar l’Exercici d’Activitats Productives i la Creació d’Ocupació. Aquesta ha sigut millorada a la Llei 2/2012 del 14 de Juny, amb Mesures Urgents d’Ajuda a la Iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Menudes i Mitjanes Empreses. Anem a definir i millorar coneixements sobre que és la Declaració Responsable a partir de la nostra llei.

Que es busca amb aquest document? Doncs, tres objectius molt importants.
1. Reduir la burocràcia.
2. Simplificar i agilitzar la tramitació administrativa.
3. Reforçar la capacitat de decisió i actuació dels ajuntaments.

Continuant amb el significat de la Declaració Responsable? Aquesta és la documentació subscrita per un interessat, propietari o emprenedor de l’activitat, en el que manifesta davall la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així l’acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent a tal reconeixement o exercici.
En resum, el propietari de la futura activitat firma un document declarant que disposa de la documentació tècnica (Projecte d’obres i Projecte d’activitat) i que la seva activitat s’adapta aquesta documentació tècnica vaig la seva responsabilitat. Cal dir, que aquest document és útil per poder obrir e iniciar l’activitat, ja que aquest tipus de llicencies per autoritzar-les solien allargar-se en el temps. La meva experiència en les apertures de locals, he tingut llicencies ambientals que han sigut aprovades 2 anys desprès, quan inclús l’activitat havia canviat de propietari. Tot i això, vullc donar una llança a favor dels ajuntaments i dels seus tècnics, que a pesar de que les llicencies solien allargar-se en el temps, mai han impedit obrir les activitats, deixant que el propietari puga iniciar l’activitat.

Per poder obrir un comerç o activitat sols es necessitaran 4 documents:
1. Declaració responsable de l’emprenedor de l’activitat.
2. Certificats finals d’activitat firmats i visats, per tècnics competents. Cal dir, que per part dels tècnics per poder firmar aquest document, l’activitat deu complir les condicions i els condicionants que es marquen en el Projecte d’Activitat. Açò vol dir, que els Projectes deuen estar realitzats i presentats.
3. Certificat expedit per l’OCA (Organisme d’Autorizació Administrativa), quan tenim instalacions, com per exemple eléctriques, que necessiten la seva aprovació.
4. Document acreditatiu de pagament de taxes municipals.

Per altra banda, respecte a les obres de reforma i habilitació, les obres que suposen alteració estructural de l’edifici, modificació general de la façana i aquelles que afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, aquestes requeriran en tot cas llicència municipal.

Per finalitzar m’agradaria comentar, que totes aquelles persones que somnien en l’apertura de la seua pròpia activitat, deuen abans de llogar o comprar el local, posar-se en contacte amb algun dels tècnics competents com Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers i Enginyers Tècnics, ja que degueu tenir clar, que aquests vos podran ajudar a elegir el millor local possible per a la vostra activitat, quina normativa obligada es deu complir, elements constructius que es necessita per l’activitat, inclús ajudar-vos en la decoració, mobiliari, il•luminació i un llarg etc. Així que no oblideu confieu amb nosaltres.