Ajudes per al pla de competitivitat del Comerç Urbà

AJUDES PER AL PLA DE COMPETITIVITAT DEL COMERÇ URBÀ I LA COOPERACIÓ COMERCIAL – 2010

Associacions empresarials i fòrmules de comerç associat o integrat

 • BENEFICIARIS DE LES AJUDES

Associacions empresarials i fòrmules de comerç associat o integrat, amb les característiques i requissits que es determinen en l’orde per a cada tipus d’ajuda.

 • CONDICIONS GENERALS:
 1. L’execució de les accions podrà iniciar-se des de l’1 de gener de 2010.
 2. L’IVA no serà subvencionable, llevat que s’acredite que forma part del cost i que no es recuperable.
 3. Es podrà subcontractar l’activitat objecte de la subvenció fins al 100 per cent.
 4. Les ajudes que es concedisquen poden acumular-se amb altres ajudes, sempre que respecten les intensitats d’ajuda màxima indicades.
 5. Este règim d’ajudes no podrà aplicar-se a empreses actives en els sectors de la pesca i de l’agricultura; a ajudes a l’exportació ni a ajudes que afavorisquen els productes nacionals enfront dels productes importats.
 6. La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes i la justificació fins al 10 de novembre de 2010 inclusivament.
 7. Amb caràcter general NO es computaran despeses elegibles: els premis en elements inventariables, la resta de premis que no estiguen protocol·litzats davant de notari o que no complisquen la normativa vigent fiscal, ni tampoc trofeus, insígnies o plaques commemoratives, gales i altres esdeveniments, despeses ordinàries, viatges, allotjaments, menjars i despeses de representació de membres de l’entitat sol·licitant
 8. El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de març de 2010.
 • INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

AFIC – Agència per al Foment d’Iniciatives Comercials

Ajuntament d’Ontinyent – Oficina de Promoció Econòmica

Maians, 19-1º – 46870 Ontinyent

Tel. 96 291 82 27 – Fax. 96 238 30 26

e-mail: ontipromeco@cv.gva.es


AJUDES PER A MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LA PIME COMERCIAL – 20101

Societats mercantils o empresaris individuals, pimes o microempreses

 • BENEFICIARIS DE LES AJUDES

Societats mercantils o empresaris individuals, qualificats com a pimes o microempreses, que exercisquen l’activitat comercial o de prestació de serveis en la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents seccions de la classificació CNAE 2009:

Activitats subvencionades: Secció S, 96.01; Secció G, excepte: 45.1, 45.2, 46.1, 46.2, 46.35, 46.46, 46.6, 46.71, 46.72, 46.75, 46.76, 46.77, 46.9, 47.26, 47.3, 47.73, 47.8 i 47.9.

 • ACCIONS SUBVENCIONABLES:
 1. Adquisició d’equipament comercial per a l’emmagatzematge, exposició o venda del producte en l’establiment comercial.
 2. Vinculació a forma associativa, recursos invertits per l’empresa per a la seua participació o accés a la forma associativa, així com les inversions necessàries per a l’adequació de l’establiment comercial a este efecte.
 3. Inversions definides en els estudis de diagnòstic punt de venda, incloses les llicències de programari i aplicacions informàtiques específiques desenvolupades de forma específica per a les necessitats de l’empresa, sempre que figuren en l’esmentat estudi.
 • QUANTIA DE LES AJUDES:

La subvenció serà de fins al 30% de les despeses subvencionables, amb el límit de 25.000 euros.

Este percentatge podrà incrementar-se fins un 5% més en cadascun dels següents supòsits:

-Si es tracta d’una microempresa: aquelles que ocupen a menys de 10 persones i el volum de negocis o balanç anual no supere els 2 milions d’euros
-Si acrediten la vigència del reconeixement de la Fundació Valenciana de la Qualitat com a Comerç Excel·lent.

 • CONDICIONS GENERALS:

1.- Els projectes s’hauran d’executar durant l’any 2010 i després de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

2.- No seràn subvencionables els projectes iniciats amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

3.- La inversió mínima per poder accedir a les ajudes ha de ser de 5.000 euros (sense IVA)

4.- L’IVA no es subvencionable. Únicament es podrà accedir a una de les ajudes indicades abans.

5.- Les inversions subvencionables, excepte l’apartat 2 d’Accions subvencionables, s’han de realitzar en comerços preexistents, es a dir, aquells on s’exercisca l’activitat comercial amb l’actual titular amb 1 any d’antelació a la data de finalització del termini per a presentar la sol·licitud de subvenció, i també en els següents supòsits:

 • En cas de canvi de persona física a jurídica, quan la majoria de les accions corresponguen a l’anterior titular o algun familiar de primer grau, sempre que abans foren treballadors de l’empresa.
 • En transmissió de l’empresa per mortis causa o inter vivos.
 • En el cas de relleu generacional, sempre que l’anterior titular tinga més de 60 anys i el nou menys de 40, l’establiment tinga una antiguitat de més de 5 anys amb l’anterior titular i el relleu s’haja produït en este exercici o en l’anterior, mantenint activitat principal i ubicació

6.- Els comerços d’alimentació i begudes amb zona per a degustació també podran rebre ajudes, sempre que ésta no represente més del 40% del local. En este cas, l’equipament específic per a la zona de degustació no serà subvencionable.

7.- La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes i la justificació fins al 30 de setembre del 2010 inclusivament.

8. – El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 de febrer de 2010.

* INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

AFIC – Agència per al Foment d’Iniciatives Comercials

Ajuntament d’Ontinyent – Oficina de Promoció Econòmica

Maians, 19-1º – 46870 Ontinyent

Tel. 96 291 82 27 – Fax. 96 238 30 26

e-mail: ontipromeco@cv.gva.es