Agents de l’Edificació

salva-357x537-11-250x306

Per Salva Calvo
Els agents de l’edificació són totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l’edificació.
Als pròxims articles anem a explicar de manera més detallada i amb claredat quines són aquestes persones, i d’aquesta forma a tots ens quede clar, qui intervé en l’execució tant d’una vivenda unifamiliar, com d’un bloc de vivendes.
De segur, que tots més o menys sabrem qui són aquestes persones, però tal vegada no tenim clar, les funcions que hi tenen cadascun d’ells dins l’execució d’una obra de nova planta.

Cal puntualitzar, que les seves obligacions vénen determinades pel que disposa la L.O.E (Llei d’Ordenació de l’edificació-38/1999), així com, altres disposicions que són d’aplicació i el contrat que hi tinguen amb la part contratant.
I què és la L.O.E(Llei d’Ordenació de l’edificació)? Doncs, la L.O.E és la legislació sobre edificació vigent a Espanya des de 1999. Va sorgir per a definir uns requisits bàsics en l’edificació. Aquesta llei és d’obligat compliment en edificis permanents, ja siguen públics o privats, en totes les obres de nova planta o en aquelles rehabilitacions que alteren la seua configuració arquitectònica.

En aquesta llei es marquen els agents que hi participen a l’edificació. Aquestos són:
• Promotor: Empresa o persona que decidix, impulsa, programa i finança l’obra. En vivendes que es realitzen per a ser utilitzades pel mateix promotor. Aquest és promotor i propietari. Si nó és així, sols és Promotor.
• Projectista: Sol ser l’Arquitecte, el qual, realitza els documents de projecte.
• Constructor: Empresa o autònom que assumix el compromís d’executar l’obra, amb una bona pràctica constructiva.
• Director d’obra: Dirigix el desenvolupament de l’obra. Sol ser un Arquitecte, encara que de vegades i segons obres hi pot ser un Arquitecte Tècnic.
• Director d’execució d’obra: Aquest realitza la direcció de l’execució material de l’obra. Què vol dir açò? Doncs, és el màxim responsable, que es realitze a l’obra tot allò que és marca al projecte (tant en memòries com plànols). Aquesta funció recau en l’Arquitecte Tècnic o Aparellador.
• Entitats i laboratoris de control de qualitat: Aquestes empreses són les encarregades de realitzar les proves i assajos, tant de materials colocats a l’obra, com d’elements constructius executats que cal complir unes exigències mínimes. Com per exemple, la realització de la prova que delimita que una cuberta o terrassa d’una edificació és impermeable.
• Subministrador de productes: Empreses encarregades de subministrar els productes i materials que es col·loquen a l’obra.
• Usuari: Persones que compren la vivenda. Cal remarcar, que aquest té l’obligació de conservar en bon estat l’edificació per mitjà d’un ús adecuat i un bon manteniment de la mateixa.