L’EURIBOR

Salva Calvo

Als temps que corren, on la major preocupació que tenim els espanyols és l’economia. Un terme sobreïx sobre els altres, el molt nombrat, EURIBOR. Aquest terme, fa por sols nombrar-lo, però a la vegada de conegut, estic segur que pocs dels nostres lectors, sabríem explicar-me que hi és i quin funcionament hi té.

Primerament, definirem que vol dir aquesta paraula. Doncs, l’EURIBOR és el tipus europeu d’oferta interbancària, aquest és un índex de referencia publicat diàriament que indica, el tipus d’interès mitjà al que les entitats financeres es presten els diners. Aquest es calcula utilitzant les dades dels 42 principals bancs europeus. El seu valor mensual és utilitzat com a referencia dels préstecs bancaris, i ací és on ve la nostra relació amb aquest terme, per descomptat, per la nostra benvolguda hipoteca.

Açò seria a grans trets que hi és l’EURIBOR, però anem a intentar desenvolupar un poc aquesta definició per millorar la comprensió del mateix. Cal dir, que l’EURIBOR s’aplica a les operacions entre bancs d’Europa, partint dels preus d’oferta dels préstecs que es realitzen entre si els 42 principals bancs europeus, açò significa que aquest índex és el percentatge que paga com a taxa un banc, quan un altre li deixa diners.

Aleshores, podem vorer que l’EURIBOR no és un sols tipus, sinó un conjunt d’ells. Aquest pot ser semestral o anual, sent el que s‘utilitza normalment com a referència per a les nostres hipoteques i el tipus oficial més utilitzat per a préstecs a Espanya des de l’1 de Gener de l’any 2000. Com a curiositat, comentar-vos que abans s’utilitzava a Espanya com a referencia oficial al MÍBOR, sent aquest el tipus interbancari equivalent pels mercats en pessetes.
Cal dir, que l’EURIBOR s’actualitza diàriament i a Espanya es publica al butlletí oficial de l’estat.

Però per les persones de carrer, que és L’EURIBOR?? Doncs, és l’interès que deurem pagar anualment al banc per haver-nos concedit la nostra benvolguda hipoteca. Es deuen aplicar unes complicades formules, que ens donen la quantitat mensual que nosaltres deguem pagar. A grans trets, deguem multiplicar el percentatge que nosaltres tenim assolit amb l’entitat bancaria, tant EURIBOR com el tipus marcat per l’entitat, per la quantitat que hem demanat o ens queda per pagar i aquesta serà la quantitat d’interessos que deurem pagar anualment, aleshores al tenir aquesta quantitat deurem dividir-la per 12 mesos i ens donarà la quantitat mensual.

Per exemple, tenim una hipoteca de 120.000€ i la suma de l’EURIBOR més el tipus d’interes exigit pel banc és del 4%. Doncs deurem multiplicar 120.000€ x 0.04= 4800€. Aquesta serà la quantitat d’interessos que deurem pagar a l’any. Si la dividim per 12 mesos, com 4800€ / 12= 400€ d’interessos a pagar mensualment. Aquesta quantitat deurem afegir el capital que anem amortitzant. Si aquest és 300€ pagaríem una lletra de 700€ (400€+300€).
Aleshores si l’EURIBOR augmentara al 4.2%. Que hi pagaríem al mes següent? Doncs, molt fàcil el nostre capital pendent seria 119.700€, ja que deguem restar-li el 300€ del mes anterior de capital amortitzat. 119.700€ x 0.042= 5.023,20€ dividit per 12 mesos= 418.60€, i aquesta quantitat li sumariem els 300€ de capital amortitzat. Per aquesta raó ens eixirà a pagar una lletra de 418.60+300=718.60€.

La veritat es que no és fàcil de comprendre, al ser aquest un tipus de préstec molt diferent al personal, on l’interès és la quantitat de diners que pagarem de més al banc al final del préstec. Per exemple, si fem un préstec personal de 20.000€ a un 7% al final pagarem 20.000€, més 1.400€(20.000€ x 0.07) d’interès. Aleshores, el banc rebrà 21.400€. Però açò és molt diferent al nostre pa de cada dia.

Anem a intentar comprendre encara millor el funcionament de les hipoteques i el que deguem pagar. Per facilitar la comprensió del mateix, posarem un interès constant, amb un EURIBOR del 2.5% i amb un tipus afegit del 0.5%. En total un interès nominal del 3%, i per altra banda buscarem una quota constant a 30 anys. Açò afegirem que demanarem al banc 120.000€ per a la compra de la nostra vivenda. Aleshores els punts importants seran:

  • Import del préstec: 120.000€.
  • Període d’amortització: 30anys.
  • Moneda: EURO.
  • Interès Nominal: 3.00%.(2.5%EURIBOR+ 0.5% tipus exigit pel banc).

-Sols mostrarem el primer any per extraure unes conclusions.

Conclusions importants:

• Com podem vorer cada vegada la quantitat d’interès a pagar és reduirà, perquè cada vegada el capital pendent és menor. Deguem pensar que la quantitat d’interès a pagar, sempre apareix de multiplicar la quantitat del més anterior pel percentatge i dividir-ho per 12 mesos. Si volem traure els interessos del 3er mes deguem agafar el capital pendent del 2on mes, multiplicar-ho per 3% i dividir-ho entre 12 mesos. 119.587,65€ x 0.03=3.587,63€ / 12 mesos= 298.97€, sent aquesta la quantitat a pagar al 3er mes.
• Al fer un rebut mensual constant, cada vegada es redueix la quantitat d’interès i augmenta el capital amortitzat.
• Com podem veure, paguem una gran quantitat d’interessos i aquests van reduint-se, pagant al principi del préstec la major part d’ells, amortitzant poc el préstec assolit.

Per últim, quin seria la quantitat total d’interessos a pagar al final del 30 anys, amb una mitjana d’un 3%? Doncs, aquesta seria la no menyspreable xifra de 62.137,07€. Per tant, pagaríem un 51.77% més del pis que ens comprarem.

Aleshores, quines conclusions deguem extraure?. Doncs, molt fàcil.

• Demanar la mínima quantitat possible, pensem que si demanarem més diners per als mobles, pagaríem més del 50% d’aquests. Així que oblidar-se d’incloure el cotxe, els mobles,…
• Per molt que ens diguen, les entitats bancaries guanyem molts diners amb les nostres hipoteques.
• Intentar especialment trobar aquella entitat amb un tipus d’interès més baix, per a pagar el menys possible.
• No fer cas, de la còmoda quota que ens diuen que tindrem perquè no ens estan regalant el préstec, com hem pogut vorer.

Per finalitzar, espere de bon gust haga sigut d’una mínima utilitat als nostres lectors, encara que algun economista estiga en aquests moments estirant-se dels pels, totes les meues disculpes per a ell. Sols son nocions bàsiques, d’aquesta paraula màgica anomenada EURIBOR, que pareix que no ens volen contar el que vol dir.