Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha tret de nou a licitació les obres per a l’ampliació del pavelló esportiu Francisco Ballester amb un pressupost base de 2,12 milions d’euros, degut a que la primera licitació va quedar deserta per l’encariment de les matèries primes produït en 2021, el que ha hagut de modificar la memòria econòmica corresponent.

L’obra del desdoblament del pavelló Francisco Ballester, que s’ubicarà junt a l’actual pavelló ubicat en la ronda de la Séquia la Vila, està inclosa en el Pla Director d’Inversions de Xàtiva 2021-2023, i aquesta nova licitació es trau després de la redacció d’una nova memòria en la qual s’han actualitzat els preus, revisats i aprovats per l’oficina tècnica municipal.

Després de l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, l’anunci de licitació s’ha publicat en la plataforma de Contractació del Sector Públic i en el perfil del contractant, per a que es puguen presentar les proposicions pertinents fins el proper 24 de maig.

WhatsApp Portal de Xàtiva