EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha habilitat el correu electrònic lloguercovid@xativa.es el telèfon 96 228 98 08 per tal de canalitzar les demandes realitzades pels treballadors autònoms respecte a les ajudes oferides per la Generalitat Valenciana i el departament de Benestar Social com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada pela Covid-19.

Davant la paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors econòmics, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha adoptat mesures per atenuar la brusca disminució d’ingressos entre els col·lectius més vulnerables per la crisi, sent un d’ells el de les persones treballadors en règim d’autònom, als quals els afecta especialment el tancament dels seus negocis.

En aquest sentit, la Conselleria establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones que desenvolupen la seua activitat professional en la Comunitat Valenciana i que s’hagen vist afectades per la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.

La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros en concepte de lucre cessant per a les persones en règim d’autònom obligades al tancament com a conseqüència del Reial decret 463/2020 del 14 de març, i de 750 euros per a la resta de casos. L’import global màxim de les ajudes a concedir ascendirà a 57,5 milions d’euros. A més a més la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Finances, aportarà al Fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana 17 milions d’euros destinats a facilitar la concessió d’avals a persones treballadores en règim d’autònom.

L’Institut Valencià de Finances (IVF) podrà concedir per la seua part ajudes als titulars dels préstecs que així ho sol·liciten en el marc de les corresponents convocatòries. Les ajudes hauran de respondre a un programa d’estímul econòmic finançat per un organisme de la Generalitat Valenciana mitjançant aportacions a l’IVF.

Cal destacar que també s’ha produït una ampliació dels terminis per a la presentació d’autoliquidacions i pagament de determinats impostos, com els de Successions i donacions o el de Transmissions patrimonials, així com els dels tributs sobre el joc que hagen finalitzat durant la vigència de l’Estat d’alarma, i que s’ampliaran fins a un mes comptat des del dia en que es declare la fi de vigència d’aquesta situació excepcional. També es bonificarà en el 100% la quota íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en la modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics, sent requisit per a la bonificació que es mantinga en explotació durant almenys els dos trimestres naturals posteriors a aquell en el qual finalitze l’Estat d’Alarma.

D’altra banda, segons recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se suprimeix el requisit de regulació del tram autonòmic de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, relatiu a l’obligació de l’arrendatari de presentar l’autoliquidació i els documents del contracta d’arrendament de l’habitatge habitual. El lliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genere l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront de la Covid-19 podrà arribar fins al 100% de la despesa.

Mesures socials a Xàtiva

Per la seua banda, Xàtiva també ha posat en marxa un Pla de Xoc amb mesures socials, alguna de les quals van dirigida a l’ajuda a les persones autònomes.

En aquest cas, es tracta de la posada en marxa d’ajudes per al lloguer de l’habitatge habitual per als treballadors per compte aliè i els autònoms que acrediten que els seus ingressos s’han reduït un 75% en els darrers sis mesos com a conseqüència del Decret de l’Estat d’Alarma.

Aquestes gestions també es deuen fer a través del correu lloguercovid@xativa.es o del telèfon 96 228 98 08, on se’ls derivarà a una tècnica jurista-especialista que recollirà les dades i valorarà cada cas de forma individualitzada i prestarà l’ajuda que siga necessària.

La intenció de l’Ajuntament és fer-se càrrec del 50% del cost del lloguer durant el període d’alarma, en el cas d’acreditar-se la situació esmentada, podent ser prorrogable per un període de dos mesos.

WhatsApp Portal de Xàtiva