Solopizza Xàtiva

Centelys

La junta de govern local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’inici de l’expedient del contracte dels serveis de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. De resultes, l’acord preveu publicar al perfil del contractant tota la documentació que integra l’expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, perquè els interessats puguin presentar les seues proposicions en el termini de trenta cinc dies des de l’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea.

Es tracta de la concessió administrativa de major volum d’aquelles que es gestionen des de la Casa de la Ciutat, amb una duració prevista de 10 anys. De fet, durant el tràmit dels pressupostos municipals de 2023 es va destacar l’increment de 600.000 euros per tal de cobrir aquest servei, fins arribar als 2,5 milions d’euros. La previsió avançada per l’equip de govern és que al llarg de l’exercici 2024 aquest servei reba una nova injecció de fons quantificada en altres 600.000 euros addicionals, ja que s’ha detectat la necessitat d’una major dotació per a aquest servei, clau en el dia a dia de la ciutat.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament han aconsellat no dividir el contracte en lots. Aquesta decisió es pren per tal d’evitar un augment de la despesa del servei, ja que suposaria una necessària duplicitat tant en els treballs a prestar pel contractista, com dels recursos humans. Per contra, al haver optat per aquesta modalitat de contractació es busca un major grau d’eficiència i qualitat del servei, fomentant la coordinació entre tots els efectius de recollida i neteja, mitjançant la combinació adequada entre personal, maquinària i tecnologia.

Aquest contracte és una peça fonamental del Pla Local de Gestió de Residus Sòlids i Assimilables que es va aprovaren juliol de 2020. Aquest pla compta amb 35 accions a realitzar per tal de complir els seus objectius, i les primeres quinze van encaminades a la prevenció dels residus, buscant la menor generació i replantejant els hàbits de consum. Posteriorment es passarà a les accions que tenen a veure directament amb el disseny logístic de la recollida, atenent a les particularitats de cada barri i cada zona de la ciutat, on es duran a terme sistemes de recollida diferenciats. També hi ha accions de coordinació amb altres entitats que s’ocupen de la recollida dels residus, com és el cas del Consorci de Residus V5 (COR) o la Mancomunitat de la Costera-Canal i, per últim, també hi haurà accions encaminades a la regulació de la gestió dels residus i al seguiment i control del pla.

El pla contempla implementar un cinquè contenidor en els carrers de l’Eixample de la ciutat per a dipositar els residus domèstics o biorresidus, que se separaran prèviament als domicilis. Al casc antic, per contra, s’eliminaran tots els contenidors existents i el sistema passarà a ser una recollida porta a porta amb què es retirarà diàriament diferents tipologies de residus, però amb la particularitat que s’hauran de traure de manera selectiva, amb un dia de recollida especificat per a cada tipus de residu. Aquest sistema també serà viable als polígons industrials, on es tracten residus específics que s’han de gestionar. Per últim, a les pedanies i disseminats està prevista la implantació d’un sistema diferenciat de compostatge comunitari, amb la col·locació d’illes de compostatge.

WhatsApp Portal de Xàtiva