Solopizza Xàtiva

Centelys

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquesta setmana les bases reguladores dels distints programes d’ajuda que afecten a l’àmbit de família i infància a la ciutat. Es tracta d’un tramit anual que senta el programa d’actuació general que haurà de regir les distintes convocatòries específiques. Els programes d’ajudes de família i infància que abracen aquestes bases reguladores inclouen les beques per a escoles infantils, les beques de menjador en períodes vacacionals, les beques per a llibres de text i material escolar, les beques per a activitats esportives i d’oci i les beques d’activitats escolars.

Aquest ampli programa d’ajudes socials està destinat a cobrir les necessitats de menors pertanyents a famílies o unitats de convivència amb un perfil sociofamiliar, econòmic i educatiu que requereix d’una intervenció, amb la finalitat de potenciar la integració socioeducativa i dinamitzar les seues estructures familiars cap a una major inclusió.

A través de les xarxes socials, la tinent d’alcalde Xelo Angulo ha explicat que «a l’equip de Benestar social de l’Ajuntament de Xàtiva treballem cada dia per garantir el futur dels xiquets i xiquetes més vulnerables de la nostra ciutat. Aquestes beques es sol·liciten demanant cita amb els professionals del departament qui explicaran i valoraran si es reuneixen els requisits, dins d’un barem econòmic, taula d’ingressos i barem social. Una vegada aprovada per la comissió de família i menor i fet el tràmit necessari, l’ajuda s’abonarà a les persones sol·licitants», conclou Angulo.

Cada programa d’ajudes es regirà per la seua convocatòria específica. Tant els tràmits com el termini per a la presentació de les sol·licituds i del seu registre corresponent vindran especificats en cadascuna de les beques.

Tanmateix, hi ha una sèrie de requisits comuns que han de complir les persones sol·licitants. Han d’estar empadronades a Xàtiva almenys des de 6 mesos abans, amb la possible excepció de persones afectades per situacions de violència de gènere amb ordre de protecció, famílies amb menors en situació d’acolliment familiar o amb menors o persones dependents en situació de risc.

Un altre dels requisits és no disposar de recursos econòmics suficients per a fer front a la situació de necessitat plantejada, tenint uns ingressos bruts anuals inferiors als quals marquen les pròpies bases reguladores. També es té en consideració la mancança de bens patrimonials, més enllà de l’habitatge habitual, o que no existisca informe desfavorable on s’especifique que la persona interessada no haja complit amb les expectatives previstes en anterior convocatòries en què haja resultat beneficiada amb aquestes ajudes.

En el cas de problemàtiques específiques dels menors que aconsellen el suport econòmic com a recurs efectiu en la prevenció de mesures de protecció, es prioritzaran la concessió d’ajudes en aquells casos en els quals es manté la intervenció i el seguiment de les famílies per part dels serveis socials.

WhatsApp Portal de Xàtiva