Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

  • Aquestes ajudes compten amb dotació pressupostària de 5.500.000 euros

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la convocatòria de les beques universitàries complementaries del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2020-21. Aquestes beques representen la modalitat amb major dotació pressupostària amb 5.500.000 euros.

Podran ser persones beneficiàries d’aquestes beques els qui estiguen matriculats en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i hagen resultat beneficiaris d’una beca del Ministeri.

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sol·licitaran a la Direcció General d’Universitats la compensació, acompanyada d’una certificació acreditativa del nombre d’estudiants beneficiaris de la beca de matrícula. Les sol·licituds es remetran per registre telemàtic abans 10 de juliol de 2020.

L’import que es concedeix consisteix en una quantitat per alumne becat igual a la diferència entre l’import de la taxa de matrícula establit i el preu públic fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012.

Les beques es concediran atenent la certificació emesa per la universitat en la qual s’acredite el nombre d’estudiants beneficiaris de la beca de matrícula, amb especificació de l’import individual dels crèdits en primera matrícula i del total que corresponga aportar a la Generalitat.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria està publicada en l’adreça web: consultar ací

WhatsApp Portal de Xàtiva