Sanitat declara de difícil cobertura l’Hospital d’Ontinyent

Marcià Gómez anuncia aquesta mesura “amb la finalitat de garantir la qualitat, l’eficiència i l’equitat en l’assistència sanitària de tots dos departaments de salut”

181

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat la declaració de difícil cobertura de l’Hospital d’Ontinyent i del Departament de Salut de Dénia, “amb la finalitat de garantir la qualitat, l’eficiència i l’equitat en l’assistència sanitària dels dos departaments de salut”.

El conseller ha fet estes declaracions després d’haver sigut informada la Mesa Sectorial de Sanitat d’esta decisió, adoptada per la Conselleria després de valorar en profunditat els informes de situació de plantilla en cada cas concret.

En este sentit, Gómez ha explicat que les conclusions de l’anàlisi realitzada per la Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital indiquen, en el cas de l’Hospital d’Ontinyent, que “a causa de la seua idiosincràsia, la seua ubicació geogràfica, i el percentatge de llocs no coberts, havent esgotat tots els procediments de selecció i provisió previstos en la normativa aplicable, així com la falta de professionals en borsa, presenta una situació amb més d’un servici sense cobrir”.

Així mateix, l’informe de la Secretaria Autonòmica assenyala que estes circumstàncies situen l’hospital “en una situació extraordinària que posa en risc la cartera de servicis i la correcta assistència hospitalària a la població assignada”, per la qual cosa indica “la conveniència de declarar les places de l’Hospital d’Ontinyent de difícil cobertura amb l’objectiu de fer més atractius els llocs de treball i poder així capturar i retindre professionals en eixe hospital”.

Departament de Salut de Dénia

D’altra banda, en el cas del Departament de Salut de Dénia, l’informe que arreplega les conclusions de l’anàlisi de situació indica que a l’Hospital de Dénia confluïxen circumstàncies com “el seu origen concessional amb elevat nombre de servicis que estaven externalitzats, el seu recent pas a gestió directa per part de la Conselleria de Sanitat, la seua ubicació geogràfica i l’absència d’inscrits en borses de treball, que el posicionen en una situació extraordinària que posa en risc la cartera de servicis assignada i la correcta assistència hospitalària a la població assignada o de pas per Dénia”.

En este cas, la Secretaria Autonòmica de Planificació informa de la conveniència de declarar les places de l’Hospital de Dénia de difícil cobertura amb l’objectiu de fer més atractius els llocs de treball i poder així capturar i retindre professionals en eixe departament, tenint en compte “el percentatge de llocs no coberts en Atenció Hospitalària i en Atenció Primària, així com la ràtio poblacional per metge de família i pediatra sobre la base dels llocs ocupats, i havent esgotat tots els procediments de selecció i provisió previstos en la normativa aplicable”.

Decret llei de mesures extraordinàries

El conseller de Sanitat ha explicat que la declaració de difícil cobertura es fa en funció del que es disposa en el decret llei de mesures extraordinàries, aprovat pel Ple del Consell en febrer, “l’objectiu del qual és garantir l’assistència sanitària de qualitat en igualtat de condicions per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, sense cap diferència entre zones geogràfiques”.

En concret, esta norma va destinada a garantir el dret a la protecció integral de la salut, davant de les dificultats, cada vegada majors, que es troben per a cobrir llocs de determinades especialitats sanitàries en alguns departaments de salut, especialment en zones geogràficament allunyades de grans nuclis urbans.

D’esta manera, el decret llei pretén donar solució a un dels principals reptes als quals s’enfronta l’atenció sanitària valenciana, com és l’escassetat de professionals.

Per a fer-ho, en matèria d’ocupació pública, les places vacants d’estes zones geogràfiques es declaren com a places de difícil cobertura i s’establixen mesures per a promoure la seua provisió.

Mesures

Entre estes mesures, el nou decret llei faculta la Conselleria de Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema excepcional de selecció per a estos llocs. Esta mesura facilitarà la incorporació urgent, estable i permanent de personal als llocs de difícil cobertura.

Per a això, s’establixen unes garanties d’estabilitat i permanència en el lloc de difícil cobertura adjudicat perquè el personal seleccionat per concurs s’incorpore i romanga diversos anys en l’acompliment efectiu del lloc, amb l’obligació de romandre almenys tres anys en estos llocs.

Així mateix, es preveuen diverses mesures incentivadores per als i les professionals sanitaris que presten servici en els llocs declarats de difícil cobertura.

Així, per a fer atractiva la participació en els processos convocats atenent este decret llei, s’establixen incentius, com una millor puntuació en els barems pels servicis prestats en estos llocs. En este sentit, a l’efecte de futurs concursos, s’incrementa la puntuació per mes de servicis prestats en zones de difícil cobertura al triple, respecte d’una zona no catalogada com a tal.

Altres mesures incentivadores són el foment de la progressió del grau professional a les persones que ocupen places de difícil cobertura. D’esta manera, per cada tres mesos ocupant un lloc de difícil cobertura es reduirà un mes el temps necessari per a progressar de grau.

A més, els servicis prestats en places de difícil cobertura seran justificació suficient per a autoritzar la prolongació en el servici actiu del personal que aconseguisca l’edat legal de jubilació i mostre la seua voluntat de continuar en actiu.

Altres mesures són de caràcter retributiu i preveuen la possibilitat de reconéixer un component del complement específic, de manera excepcional i subjecta a avaluació periòdica.

WhatsApp Portal de Xàtiva