Solopizza Xàtiva

Centelys

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Producitus, Comerç i Treball, va publicar en el DOGV 8664, de 25 d’octubre de 2019, Resolució de 4 d’octubre de 2019 per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.

L’article 4 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’Horaris Comercials, estableix que cada Comunitat Autònoma ha de determinar els diumenges i dies festius en els quals els comerços podran romandre oberts al públic, que no es podran limitar per davall de deu.

Per eixe motiu, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va dictar la Resolució de 4 d’octubre de 2019, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020, que determina l’obertura dels dies 5 d’abril, diumenge de Rams, 10 d’abril, Divendres Sant, i 12 d’abril de 2020, Diumenge de Pasqua, per raó de tractar-se de dies de major afluència turística a la Comunitat Valenciana.

Els supòsits de l’antecedent, que serveixen de base per a l’habilitació de determinats diumenges i dies festius per a l’obertura comercial al públic, resulten incompatibles amb les mesures adoptades durant la declaració de l’estat d’alarma, i amb la recomanació del Comitè d’Emergències del Reglament Sanitari Internacional (2005), per la qual el 30 de gener de 2020, el Director General de l’Organització Mundial de la Salut va declarar el brot del nou coronavirus COVID-19 com una Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional (ESPII), ja que la seua propagació internacional suposa un risc per a la salut pública dels països i exigeix una resposta internacional coordinada.

Per tot aço la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha dictat en data 30 de març de 2020, Resolució per la qual es modifiquen les habilitacions per a l’obertura comercial de diumenges i festius durant el periode corresponent a la Setmana Santa i Pascual, sent la següent:

a) Suspendre les habilitacions per a l’obertura comercial al públic dels dies 5 d’abril, diumenge de Rams, i 12 d ‘abril de 2020, Diumenge de Pasqua, per raó de tractar-se de dies de major afluència turística a la Comunitat Valenciana, en aplicació del que disposa l’article 18.1 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, ja que durant la duració d’estat d’alarma han desaparegut totes les circumstàncies i les causes que van motivar l’habilitació inicial.

b) Habilitar el dilluns 13 d’abril, Dilluns de Pasqua, per a l’obertura comercial al públic.

c) Mantenir el dia 10 d’abril, Divendres Sant, habilitat per a l’obertura comercial al públic.

Finalitzat l’Estat d’Alarma, prèvia proposta de l’Observatori de Comerç Valencià, el conceller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dictarà una nova resolució de modificació de la Resolució de 4 d’octubre de 2019, esmentada, per tal de complir amb les previsions de l’article 17.2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana.

Xàtiva a la data de la signatura
Roger Cerdà Boluda
Alcalde-President

Document signat electrònicament

WhatsApp Portal de Xàtiva