Publicades les bases de la convocatòria d’ajudes per a la cobertura de necessitats bàsiques

La intenció és pal·liar les situacions d’urgència social i desprotecció i promoure l’autonomia de les persones majors amb problemes motors o sensorials

86

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet pública la convocatòria d’ajudes per a la cobertura de les necessitats bàsiques i per a pal·liar les situacions d’urgència social i desprotecció, les quals estan dirigides a persones individuals i/o unitats familiars de convivència i incardinades en un procés d’intervenció social que incloga un Pla Personalitzat d’Intervenció Social.

Aquestes prestacions econòmiques consisteixen en entregues dineràries, de caràcter puntual o periòdic, proveïdes per l’administració a fi de millorar la qualitat de vida i l’autonomia, l’atenció a situacions d’urgència, l’atenció sociosanitària o la cobertura de les necessitats bàsiques, que permeten a la ciutadania aconseguir un nivell de vida digne. Tenen per objecte pal·liar temporalment l’absència o insuficiència d’ingressos.

Entre les prestacions econòmiques es contemplen despeses per a subministraments bàsics energètics, despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual, despeses per alimentació, despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies d’una necessitat social greu o urgent, despeses per a l’execució d’accions de formació o d’inserció laboral de persones desocupades o desplaçaments a altres Comunitats.

Per a accedir a aquestes ajudes s’han de complir alguns requisits com ara que la unitat de convivència sol·licitant no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses, ser major d’edat o menor emancipat/da legalment, estar empadronat/a i tenir la residència habitual a Xàtiva, amb una antiguitat mínima acreditada de sis mesos, i que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a què pertanga la persona sol·licitant no excedisca el 100 % de l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples), entre d’altres.

D’altra banda també hi haurà prestacions econòmiques per a promoure l’autonomia personal de persones majors amb problemes motors o sensorials, per al seu manteniment en el seu entorn social, afavorint les relacions i la integració en la societat. S’articulen a través de les modalitats d’ajudes tècniques per a l’adaptació funcional de la llar i l’adquisició d’estris necessaris per a l’autonomia en la vida ordinària i de l’adaptació de vehicles de motor per facilitar els desplaçaments de manera autònoma. Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter individual o a nuclis familiars o de convivència, amb caràcter periòdic o, quan es tracte de serveis esporàdics i adquisicions puntuals.

Els requisits d’aquestes ajudes són tindre més de 60 anys, que la persona sol·licitant dispose de resolució de Dependència, Certificat de Discapacitat i/o informe tècnic que acredite la necessitat d’adaptació funcional de la llar i útils; que tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o li dificulten la mobilitat a través de mitjans normals, que no dispose de més béns que l’habitatge habitual, que la sol·licitud es referisca a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, disposar d’informe mèdic en els casos que la sol·licitud siga d’audiòfons, i no haver obtingut prestació en els últims 3 anys pel mateix concepte, excepte que puga provar existència de nova necessitat.

Les sol·licituds es realitzaran per Registre General de l’Ajuntament dins del termini previst en la convocatòria anual, per mitjà de la presentació dels corresponents impresos normalitzats per a la concessió de subvencions, acompanyada de la documentació complementària. L’equip professional rebrà la sol·licitud i la documentació corresponent i procedirà a la seua valoració.

Les bases completes i la informació es pot trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva