Normes d’inscripció en la festa de les Paelles Xàtiva 2019

264

La Festa de les Paelles de la Fira d’Agost, es realitzarà el 20 d‘agost de 2019, des de les 13.00h a l’aparcament del Pavelló de Voleibol de Xàtiva.

L’Ajuntament de Xàtiva facilitarà els ingredients bàsics per a la condimentació de les paelles. El “caldero”, els ferros/suports i els utensilis necessaris per a l’elaboració els aportaran els participants.

Es repartiran un total de 150 tiquets de paelles que donen dret a 1 taula i 10 cadires per cadascun.

La inscripció es realitzarà en primer lloc per internet accedint a la página web www.xativa.es, Allí per cada paella hi ha que omplir un formulari on es farà constar el nom, cognoms i núm. del DNI del representant del grup (així com també, si és el cas, el nom i CIF del col·lectiu o associació que represente), més els noms, cognoms i DNIs d’almenys 6 integrants del grup (en total 7 noms i DNIs). Els DNIs seran comprovats de forma automàtica en finalitzar el període d’inscripció mitjançant el sistema informàtic que detecta les duplicitats.

IMPORTANT: Al fer la inscripció, cal imprimir la fulla per presentar-la a la recollida del tiquet.

Els representants de cada taula deuran ser majors d’edat i tots els integrants de més de 16 anys: els menors d’edat deuran aportar una autorització del pare o la mare amb les seues dades, degudament Signada, responent del comportament del seu/a fill/a en la Festa de les Paelles.

IMPORTANT: No podrá repetir-se cap DNI ni en la mateixa paella ni en cap altra; cas de donarse esta circumstància, totes les paelles on es troven les repeticions seran anul·lades.

Les 150 primeres inscripcions donen dret a tiquet, tenim preferència els col·lectius enregistrats..
Des de la 151, passaran a llista de reserva per si s’anul·lara alguna de les 150 primeres.

El període d’inscripció serà des de les 9.00h del 18 de juliol fins les 14.00h del 3 d’agost de 2019, de forma ininterrompuda.

Un cop finalitzat el període d’inscripcions, se publicaran els llistats amb les vàlidament realitzades, en la web www.xativa.es i en el seu cas, també la llista de reserva.

RECOLLIDA DEL TIQUET DE LA PAELLA
Del 6 al 9 d’agost, en horari de 9.00 a 14.00h els representants dels grups que figuren als llistats d’inscrits vàlids deuran passar per la Casa de la Cultura (C /Montcada, 7) per omplir i recollir el tiquet definitiu on constarà el número que dona dret a participar en la Festa. Deuran aportar en eixe moment la fulla d’inscripció d’internet i les fotocòpies dels 10 DNIs que composen el grup. El tiquet serveix per recollir els condiments i ocupar la taula el día 20 en el recinte on es farà. No es permet l’accés al recinte amb begudes alcohòliques ni d’envasos de vidre.

No passar a recollir el tiquet, suposa l’anul·lació del dret a participar en la Festa de les Paelles, ocupant el primer grup inscrit a la llista de reserva el lloc vacant i aíxí successivament.

WhatsApp Portal de Xàtiva