Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

  • Les ajudes poden sol·licitar-se des del 6 d’agost fins al 31 de desembre a través dels concessionaris adherits al programa
  • Es poden beneficiar particulars, entitats i empreses i el pressupost per a 2020 ascendeix a 4,76 milions d’euros

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball, a través d’Ivace Energia, atorgarà ajudes econòmiques de 5.500 euros per als particulars i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs i de 2.600 euros per als híbrids endollables.

Ivace Energia gestiona aquestes ajudes, que s’emmarquen en el programa Moves II del Ministeri de Transició Ecològica, L’objectiu és incentivar la compra de vehicles que utilitzen energies alternatives a les convencionals, especialment els elèctrics per disminuir les emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l’aire.

Segons ha explicat la directora general de l’Ivace, Júlia Company, el sector transport “és el de més consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per fomentar un tipus de mobilitat més sostenible“.

Aquestes ajudes compten amb un pressupost per al 2020 de 4,76 milions d’euros, contribuiran a avançar en la diversificació de les fonts energètiques en el transport, amb la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Ivace Energia subvencionará l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous d’energies alternatives.

Aquestes subvencions, la convocatòria de les quals s’ha publicat aquest dimarts 28 de juliol en el DOGV, poden sol·licitar-se des del pròxim 6 d’agost fins al 31 de desembre a través dels concessionaris adherits al programa.

Per a accedir a elles, aquelles persones, empreses i entitats interessades han de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

Termini adhesió

L’adhesió dels concessionaris/punts de venda començarà el 30 de juliol de 2020 i finalitzarà un mes abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en l’article 9 de la convocatòria de les ajudes.

El llistat de punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana.

Particulars, empreses i entitats

Poden beneficiar-se de les ajudes tant els particulars, com les entitats i les empreses de la Comunitat i la quantia de l’ajuda varia en funció del tipus de vehicle adquirit, de sol·licitant i de si hi ha desballestament del vehicle antic. Quant a la tipologia de vehicles, són subvencionables els turismes, autobusos, camions, furgonetes, motocicletes i quadricicles.

Així, per als turismes adquirits per particulars, autònoms i entitats les ajudes ascendeixen a 5.500 euros per a vehicles elèctrics purs i 2.600 euros per a híbrids endollables. En el cas de les pimes aquestes ajudes oscil·len entre 2.300 per híbrids endollables i 4.000 euros per als elèctrics purs.

Les ajudes per a l’adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes, particulars i entitats i de 700 euros per a les grans empreses. Per furgonetes i camions les ajudes van des de 4.000 a 15.000 euros.

Per a Company, el foment de la mobilitat urbana sostenible “passa per donar prioritat als modes de transport més nets i eficients i és indispensable impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils cap a aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics“.

Segons la seua opinió, aquest tipus de vehicles “encara tenen dificultats per imposar-se al mercat pel que fa als vehicles de tecnologies convencionals i cal incorporar ajudes que animen a l’adquisició d’aquest tipus de vehicles“.

WhatsApp Portal de Xàtiva