Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha donat a conèixer les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici 2020, que és una obligació prevista en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. No obstant, però, aquest document té caràcter provisional i no condiciona l’elaboració dels pressupostos de 2020, que pot variar.

Les dades llancen un augment del 22,3% al pressupost per a l’any 2020, que passa de 24.035.594 a 29.390.353. Aquest increment es deu, entre d’altres, als 2,68 milions euros previstos aquest proper any per al Pla Edificant, a l’increment en el conveni amb la Generalitat Valenciana en matèria de Benestar Social (413.000 euros) i a les subvencions de la Diputació de València per valor de 240.000 euros. D’altra banda, l’amortització anticipada que es pretén realitzar en l’últim trimestre, suposarà un estalvi de 206.000 euros per al proper exercici.

En quant a les inversions del pressupost 2020 (4,36 milions d’euros), s’ha tingut en compte l’anualitat de la compra de Santa Clara i el pagament de la sentència d’Acciona pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport, mentre que la despesa en personal serà de 10,9 milions i les despeses corrents sumaran vora 11 milions, el que suposa un increment del 3,3% i del 10% respectivament respecte a 2019. Els interessos suposaran una despesa de 199.600 i les amortitzacions ascendiran als 1,28 milions d’euros. Altres despeses contemplades són les transferències corrents (1,48 milions d’euros) i el fons de contingència (165.00 euros).

«Afrontem el següent exercici amb molta tranquil·litat, amb un fons de contingència destinat als sobrecostos de la Ciutat de l’Esport que, esperem, quede liquidat durant el proper 2020», ha explicat el regidor d’Economia de Xàtiva Ignacio Reig, qui ha afegit que «la pujada en alguna de les partides respon a les indicacions per part del Govern Central respecte a l’IPC».

Cal destacar que la proposta de línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2020 compleix la regla de la despesa.

WhatsApp Portal de Xàtiva