L’Alcúdia de Crespins rep una subvenció de 60.000€ per a lluitar contra en canvi climàtic

La Comunitat Valenciana va llançar una ajuda de 2.533.401,08€ per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic per a l'exercici 2020 en els ajuntaments valencians.

50

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

En les dates compreses entre el 27 d’agost i el 16 de setembre de 2020 es van presentar les sol·licituds d’ajuda per lluitar contra el canvi climàtic, i finalitzada la fase d’instrucció, a la vista dels informes elaborats pel personal de la Subdirecció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, i reunida la Comissió de valoració en data 5 de novembre de 2020, s’han emet els resultats.

Per aquesta raó, l’Alcúdia de Crespins rebrà una subvenció de 60.000€ per a poder portar a terme projectes de lluita contra el canvi climàtic.

La concessió de les ajudes queda condicionada a la finalització de les actuacions objecte de l’ajuda, i a la presentació de l’acreditació de la citada execució. L’ajuntament beneficiari haurà de justificar el compliment del convingut mitjançant la presentació del compte justificatiu de despeses i de pagament de la totalitat de despeses originades per les actuacions subvencionades.

WhatsApp Portal de Xàtiva