Seccion-politica

Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

Una investigació històrica situa l’origen dels noms en el “Llibre de Repartiment” de Jaume I

Aquest dissabte, el plenari ordinari de l’Ajuntament de Xàtiva debatrà la relació de noms que rebran els carrers de la urbanització El Mistero, en la zona de Bixquert. Els tècnics municipals han elaborat un estudi toponímic de la zona i una investigació històrica, en els quals ha participat el cronista oficial de Xàtiva, Agustí Ventura. Aquest treball d’investigació ha servit de base per a la nova denominació de les vies.

De resultes, els carrers d’El Mistero rebran noms que guarden relació amb la denominació històrica d’aquell indret, arran de l’estudi de les donacions de terres fetes per Jaume I en el “Llibre de Repartiment” a repobladors que s’assentaren en aquesta part del terme municipal.

La mesura dóna resposta a una reivindicació llargament demandada pels residents d’El Mistero, així com pels propietaris de les parcel·les i per l’Associació de Veïns de Bixquert. Amb aquesta nova denominació dels carrers s’espera millorar serveis bàsics com la distribució del correu postal o l’accés efectiu als serveis d’emergència.

Al remat, 5 nous noms de carrer nodriran els registres toponímics de la ciutat. A saber: carrer de la Font Voltada, carrer de Bernard Olomar, carrer de Berenguer d’Àger, carrer dels Ballester Navarresos i carrer del Barranc de Capanda.

WhatsApp Portal de Xàtiva