EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva portarà al plenari del proper dissabte la proposta de cara al 2022 pel que fa a les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, de cara a la seua aprovació provisional.

En aquest sentit cal destacar que malgrat l’augment del 3,3% de l’IPC, l’Ajuntament de Xàtiva ha decidit congelar les ordenances pel que fa l’IBI, impost de circulació, preu d’aigua potable, taxes, cementeri, castell, museus o Casa de Cultura, entre d’altres.

«Les previsions econòmiques per a 2022 són favorables i alguns impostos de 2021 estan superant les previsions, per tant entenem que és el moment de congelar la pressió fiscal, i no repercutir ni tan sols IPC. Això farà que es produïsca una rebaixa fiscal real en Xàtiva de cara al 2022», ha manifestat el regidor d’Hisenda Ignacio Reig, qui ha explicat que l’increment de les transferències de la Generalitat Valenciana, el Pla d’Inversions de la Diputació de València i les convocatòries de subvencions dels programes europeus Next Generation permetran mantenir el nivell de les inversions i poder dedicar les recursos propis al manteniment dels serveis municipals.

Les modificacions pel que fa a les ordenances fiscals del proper any se centren en aspectes com ara la recollida de fem, l’increment de la plusvàlua de terrenys, la prestació del servei de transport en tren, l’aigua potable, o l’aprofitament especial de la via pública.

Pel que fa a la recollida d’escombraries, es proposa la disminució de la bonificació en la taxa de recollida de fem, passant del 10 a 0% d’acord amb el manament legal que pretén ajustar els ingressos per taxes al cost real dels serveis, mentre que pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) es proposa la regulació de la bonificació en els supòsits en els quals el causant no haja estat empadronat a la vivenda habitual en els dos últims anys per motius externs a la seua voluntat o per salut, motius pels quals haja hagut de canviar de domicili. En el cas de la prestació del servei de transport de viatgers en tren, s’establirà una única quota de 4 euros per persona des de qualsevol dels punts de parada del recorregut turístic.

Altra de les modificacions es produiran en la taxa pel subministrament d’aigua potable, ja que s’incorporarà una quota única de consum per distribució i subministrament d’aigua al disseminat del Carraixet. En aquest sentit es realitzarà un ajust de les tarifes dels costos de subministrament i instal·lació dels comptadors d’aigua en funció dels seus calibres, ja que estan realitzant-se els treballs per a la potabilització de l’aigua al disseminat. No obstant, però, el cost d’aquesta potabilització no repercutirà en els veïns i veïnes de la zona, ja que es tracta d’una inversió realitzada per part de l’Ajuntament de Xàtiva.

A més a més, també es proposa dur a terme una millor gestió de l’aprofitament especial de la via pública amb un millor control de l’aforament i abonament de les taxes, i una bonificació del 100% per als vehicles antics de col·lecció de més de 25 anys que formen part d’una col·lecció degudament justificada.

WhatsApp Portal de Xàtiva