L’Ajuntament de Xàtiva publica les bases per a futures ofertes d’ocupació pública

847

Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat de dues places de personal funcionari de carrera, Tècnic Auxiliar d’Informàtica.

La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest

Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds. Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

(Act. 30/04/2019)

La Junta de Govern Local en data 15 d’abril de 2019 ha adoptat el següent acord:

Modificar l’annex I de les bases específiques que regeixen la convocatòria de Tècnic Auxiliar d’Informàtica, concretament el tema 28 “Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de desenvolupament. Objecte. Principis de la protecció de dades”, quedant redactat de la següent forma:

Tema 28. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Objecte. Principis de la Protecció de dades”.

Degut a la derogació de la primera llei.

PDFCertificat Junta de Govern modificació de les bases d’Auxiliar d’Equipamets Públics, Tècnic Auxiliar d’Informàtica i Oficial d’Activiats Esportives

(Act. 18/08/2020)

Aquestes bases per a la cobertura de dues places vacants de Tècnic Auxiliar d’Informàtica de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Xàtiva han sigut aprovades per la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2018 i modificades per la Junta de Govern Local en data 15 d’abril de 2019 i mitjançant Resolució d’Alcaldia 2020-0961 en data 22 de juliol de 2020.

En data 18 d’agost de 2020 s’ha publicat en el BOP l’anunci de la convocatòria.

No començarà el termini per a presentar sol·licituds fins la publicació de l’extracte en el BOE.

Per tant,  encara  no ha començat el termini per a presentar sol·licituds. Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

PDF: Bases específiques convocatòria tècnic aux informàtica


S’informa que per la Junta de Govern Local de data 20 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat de dues places de personal funcionari de carrera, Auxiliar de Turisme.

La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest

Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds. Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

(Act. 18/08/2020)

Aquestes bases per a la cobertura d’una plaça vacant d’auxiliar de Turisme de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Xàtiva han sigut aprovades per la Junta de Govern Local de data 20 d’agost de 2018 i modificades mitjançant Resolució d’Alcaldia 2020-0957 en data 21 de juliol de 2020.

En data 18 d’agost de 2020 s’ha publicat en el BOP l’anunci de la convocatòria. No començarà el termini per a presentar sol·licituds fins la publicació de l’extracte en el BOE.

Per tant,  encara  no ha començat el termini per a presentar sol·licituds. Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les  bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

PDF: Bases específiques modificades auxiliar de Turisme

WhatsApp Portal de Xàtiva