Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les bases reguladores per a les subvencions directes a instituts, col·legis públics i concertats i AMPES de la ciutat per a l’adquisició d’un subministre de ponxos per al fred per tal de poder garantir el compliment dels protocols de seguretat als centres educatius a causa de la pandèmia.

Segons l’acord del 19 de juny del Consell, s’indica com a mesura preventiva davant el Covid-19 la ventilació periòdica de les aules dels centres escolars per tal de permetre la renovació de l’aire. És per això que l’Ajuntament va repartir més de 1.750 ponxos per al fred entre l’alumnat d’infantil i primària, a més d’anunciar una subvenció del 50% per a les compres que es realitzen en els cursos superiors de primària i secundària dels centres educatius de Xàtiva.

Per a aquest fi l’Ajuntament de Xàtiva ha dotat una línia d’inversió amb una quantia total de 10.000 euros, destinada als alumnes dels instituts, col·legis públics, col·legis concertats i AMPES de la ciutat.

El document s’ha remés a la Diputació de València per a la seua publicació al BOP, moment en que s’obrirà el termini per a poder realitzar la sol·licitud, que es podrà formular a través del tauló d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament i en el departament d’Educació municipal. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament, a través de la seu electrònica.

S’haurà d’aportar una sèrie de documentació a banda de la sol·licitud degudament emplenada amb les dades de l’entitat, com ara el programa d’adquisició de subministrament (nombre d’alumnes sol·licitants, preu, unitats a adquirir…), el pressupost detallat de la compra, les certificacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat bancari per poder efectuar els pagaments, i la declaració responsable. A més a més, les AMPES hauran de presentar una certificació acreditant que l’associació està inscrita al Registre municipal d’Associacions ciutadanes.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció serà de 10 dies naturals des de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de València.

WhatsApp Portal de Xàtiva