La presidenta de Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal, Ma José Tortosa, presentà en l’úl ma sessió plenària a coneixement de seus membres la moció, per al seu debat i aprovació, NO A L’ABOCADOR DE BARXETA.

La nega va a la possible instal·lació d’un abocador en el terme municipal de Barxeta, que afecta també a tota la comarca, però, especialment a les poblacions de Barxeta, Llocnou d’en Fenollet, El Genovés així com a tota la ciutadania, va ser aprovat de forma unànime per tots els integrants del plenari.

El rebuig generalitzat està concentrat principalment en la preservació del medi natural d’aquest racó de la nostra comarca, ric en paratges naturals com el riu Barxeta, el Massís del Buixacarró, l’Estret de les Aigües i tants altres, rics en aigües super cials i subterrànies d’alt valor natural i que cal conservar per a les generacions futures.

D’igual forma, l’economia dels tres pobles ha estat lligada a l’agricultura i ramaderia amable i respectuosa amb el medi ambient i que, amb l’aprovació i instal·lació de l’abocador de residus industrials, aquest model econòmic sostenible entra en zona de perill per la possible contaminació dels aqüífers de la zona, els quals poden ndre rami cacions i connexions més extenses de les que a priori podem pensar, i que podrien contaminar les aigües que beuen els ciutadans de molts pobles de la nostra comarca i de la veïna, de la Ribera Alta.

Tot açò fa que, el rebuig demostrat pels tres pobles i per altres organismes i empreses, siga contundent. Finalment, Tortosa va contextualitzar aquest punt explicant que “hem de pensar que els territoris estan interconnectats i ens afecta a tots, i per això, aquest rebuig volem mostrar-lo clar i alt també des de La Mancomunitat com a òrgan de representació de la majoria dels municipis que conformem les comarques de la Costera-Canal”.