La Junta de Govern aprova l’estudi de viabilitat per a la concessió de la gestió de l’hotel i el restaurant Murta

L’edifici es troba tancat des de juny de 2018, i el següent pas és el tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes

98

La Junta de Govern Local de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns l’estudi de viabilitat econòmic-financer, així com el plec de prescripcions tècniques, que justifica i defineix les característiques essencials de la concessió de serveis per a l’explotació de l’hotel i del restaurant Murta.

L’edifici roman tancat des del mes de juny de 2018, quan es va aprovar la resolució del contracta d’explotació amb l’anterior concessionari, pel que era necessari l’inici d’un nou procediment de licitació per tal de cobrir la demanda de serveis turístics d’allotjament i hostaleria a la ciutat.

En aquest estudi de viabilitat es desenvolupen els aspectes més importants que configuren la gestió de l’hotel Murta, incloent el restaurant, i exposant les seues característiques per tal de realitzar una valoració i justificació de la viabilitat econòmic-financera del servei a prestar.

Segons les conclusions de l’estudi, «una vegada portat a terme l’anàlisi econòmic-financer de l’activitat d’hotel i cafeteria-restaurant, es pot concloure que ambdues activitats són viables per separat, amollant un canon mensual associat a un benefici empresarial del 6%, de 920,5 euros per a l’Hotel i de 249,38 euros en el cas de la cafeteria-restaurant, el que suposa un total de canon mensual de 1.169,88 euros per a l’activitat conjunta d’Hotel i cafeteria».

El següent pas serà sotmetre aquest estudi de viabilitat econòmic-financer a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Xàtiva i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini d’un mes. D’aquesta manera, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica municipal: www.xativa.es.

En cas de no presentar al·legacions en el termini establert, una vegada finalitzada l’exposició pública, s’entendrà aquest estudi econòmic-financer com a aprovat de forma definitiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva