Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Patrimoni i Cultura, ha remés contestació a l’escrit presentat en el seu dia per l’associació Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva en el que se sol·licitava la declaració de diferents cases palau emblemàtiques del conjunt històric de la ciutat, en un greu i perillós estat de deteriorament, com Bé d’Interés Cultural o si és el cas Bé de Rellevància Local.

En relació amb esta sol·licitud, amb data 12 de juliol del 2017, la directora general de Cultura i Patrimoni ha adoptat l’acord d’instar a l’Ajuntament de Xàtiva per a incloure en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits amb l’expressa tipificació protectora de Béns de Rellevància Local i amb la categoria de monuments d’interés local, sense perjuí que es considere oportú la declaració com Bé d’Interés Cultural, de les cases palau dels Sanç de Soriò (c/ Moncada, núm. 20), dels Sanç d’Alboi (c/ Moncada, núm. 9) i dels Ferriol, Llaudes i Guardamino (c/ Corretgeria, núm. 7).

La declaració està motivada en que estos immobles incorporen al conjunt històric de Xàtiva valors patrimonials, artístics i històrics de notable rellevància, constituint referents històrics indiscutibles del Conjunt declarat, al què imprimixen caràcter definitori.

L’objecte d’esta declaració és l’efectiva protecció dels béns patrimonials la tutela del qual haurà de preservar l’esmentat Catàleg, de conformitat amb les directrius o pautes materials ressenyades en un informe tècnic elaborat per eixa Direcció General. En este informe s’incidix en el mal estat de conservació dels palaus i s’urgix a l’Ajuntament de Xàtiva que realitze actuacions de manteniment i pose fi a la ruïna dels edificis.

A través de l’Acord es requerix a l’Ajuntament de Xàtiva perquè manifeste el seu compromís formal i escrit d’iniciar els tràmits per a procedir a la modificació del Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits per a incloure estes cases palau amb la categoria i protecció expressades, evitant adoptar qualsevol acord que pose en perill la integritat dels valors dels edificis determinats en l’informe tècnic.

De no atendre l’Ajuntament de Xàtiva el requeriment en el termini d’un mes, la Conselleria de Cultura, Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana podrà declarar d’ofici els citats immobles com béns de rellevància local incloent els mateixos en la Secció Segona de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Este acord és continuació d’un altre de data 2 de maig del 2017, com a contestació també a l’escrit de la Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva, en el que es dicta Resolució de la Direcció General de Patrimoni i Cultura per a procedir a la inscripció de l’escut dels Sanz, siti en la façana lateral del palau dels Sanç d’Alboi (c/ Moncada, núm. 9) en el Registre General de Béns d’Interés Cultural (BIC).

WhatsApp Portal de Xàtiva