Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a la plataforma de contingut audiovisual Netflix per realitzar una pujada unilateral de les seues tarifes sense fonamentar-la en motius vàlids expressament contemplats en els seus contractes amb els usuaris. La denúncia ha sigut presentada davant la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum i les autoritats de protecció al consumidor de les dèsset comunitats autònomes.

Des del mes d’octubre passat Netflix va començar a comunicar als seus clients que anava a realitzar una modificació unilateral dels preus de dos dels seus plans: Estàndard i Premium. En concret, el primer passa d’11,99 a 12,99 euros, mentre que el segon s’eleva des dels 15,99 als 17,99 euros. Un increment d’un i dos euros mensuals, respectivament. La companyia va indicar als clients que aquesta pujada es començaria a aplicar a partir del següent cicle de facturació.

En aquest sentit, FACUA entén que aquesta pujada de preus en les seues tarifes respon al que es preveu en una clàusula inclosa en els Termes d’Ús de la companyia que l’associació considera abusiva, en estipular que “podem canviar els nostres plans de subscripció i el seu preu quan ho considerem oportú“, sense vincular aquestes modificacions a cap motiu vàlid recollit en els seus contractes amb els usuaris. En la seua comunicació, Netflix informava els seus clients que el canvi de preus es devia a “poder oferir-te més i millor entreteniment“.

L’associació assenyala que aquesta clàusula dels Termes d’Ús deu reputar-se com a abusiva, ja que la companyia pretén atorgar-se la capacitat de modificar el contracte de manera unilateral, en qualsevol moment i amb base en circumstàncies completament indeterminades.

Motius vàlids

Així, l’article 85 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix com a abusives “les clàusules que reserven a favor de l’empresari facultats d’interpretació o modificació unilateral del contracte, excepte, en aquest últim cas, que concórreguen motius vàlids especificats en el contracte“, circumstància que no existeix en aquest cas.

A més, l’article 82 de la citada normativa assenyala també com a abusives aquelles clàusules que “vinculen el contracte a la voluntat de l’empresari” i “limiten els drets del consumidor i usuari“.

D’igual forma, l’article 1.091 del Codi Civil recull que “les obligacions que naixen dels contractes tenen força de llei entre les parts contractants, i han de complir-se al tenor d’aquests“, mentre que l’article 1.256 assenyala que “la validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants” i el 1.258 indica que “els contractes es perfeccionen pel mer consentiment, i des de llavors obliguen, no sols al compliment de l’expressament pactat, sinó també a totes les conseqüències que, segons la seua naturalesa, siguen conformes a la bona fe, a l’ús i a la llei“.

Per tot això, FACUA ha sol·licitat a la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum que coordine amb les autoritats de protecció al consumidor autonòmiques les actuacions que siguen necessàries per a l’obertura dels corresponents expedients sancionadors contra Netflix per haver incrementat les seues tarifes unilateralment.

WhatsApp Portal de Xàtiva