FACUA considera il·legal la negativa dels bancs a donar atenció personal a consumidors vulnerables

L'associació critica la passivitat dels ministeris de Consum i Assumptes Econòmics davant pràctiques que va denunciar davant Garzón i Calviño fa ja tres mesos

61

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

FACUA-Consumidors en Acció considera que la negativa dels bancs a donar atenció personal a consumidors vulnerables incapaços d’accedir als seus serveis a través d’internet o caixers suposa una vulneració de la legislació bancària i del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Il·legalitat que també es produeix amb el tancament d’oficines en zones poc poblades sense donar alternatives als usuaris vulnerables per a rebre aquesta atenció.

L’associació critica la passivitat dels ministeris de Consum i Assumptes Econòmics davant pràctiques que va denunciar davant Garzón i Calviño fa ja tres mesos.

FACUA assenyala que la retirada d’efectiu forma part de l’operativa bàsica d’un compte corrent i que resulta per tant contrari a la legislació bancària i de defensa dels consumidors cobrar per això o negar-se a fer-ho quan el consumidor no té capacitat d’ús de caixers automàtics.

Així, retirar diners és una de les prestacions més elementals (ingrés d’efectiu, custòdia dels diners i retirada d’efectiu) de qualsevol contracte de compte de pagament (regulades pel Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament), es configura com a part integrant de l’objecte principal dels mateixos (vinculada indissociablement a la custòdia de l’efectiu ingressat en els comptes de pagament que els consumidors són titulars) i de cap manera procedeix el cobrament de quantitats addicionals a la remuneració acordada per a aquestes obligacions principals.

És més, el Banc d’Espanya, al qual FACUA també va demanar actuacions, ha decidit desentendre’s d’aquesta problemàtica i fins i tot ha manifestat en un document que no veu cap il·legalitat en el cobrament de comissions per traure diners en finestreta a qualsevol consumidor, encara que no tinga capacitat per a usar la banca en línia o els caixers.

Diferents bancs estan fent cas omís del “criteri de bones pràctiques” que va aprovar el setembre passat el Banc d’Espanya, segons el qual “les entitats han de posar a la disposició dels seus clients almenys un mitjà gratuït, accessible i segur (…) perquè puguen disposar d’efectiu del seu compte“.

En els seus escrits, FACUA va recordar a Garzón i Calviño que la llei general per a la defensa dels consumidors estableix en el seu article 9 amb claredat meridiana que “els poders públics protegiran prioritàriament els drets dels consumidors i usuaris quan guarden relació directa amb béns o serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat“.

Així mateix, després de la reforma de la citada llei impulsada recentment pel Ministeri de Consum, el seu article 3 disposa que “a l’efecte d’aquesta llei i sense perjudici de la normativa sectorial que en cada cas resulte d’aplicació, tenen la consideració de persones consumidores vulnerables respecte de relacions concretes de consum, aquelles persones físiques que, de manera individual o col·lectiva, per les seues característiques, necessitats o circumstàncies personals, econòmiques, educatives o socials, es troben, encara que siga territorial, sectorial o temporalment, en una especial situació de subordinació, indefensió o desprotecció que els impedeix l’exercici dels seus drets com a persones consumidores en condicions d’igualtat“.

En l’apartat segon del seu article 8, la citada llei estableix que “els drets de les persones consumidores vulnerables gaudiran d’una especial atenció, que serà recollida reglamentàriament i per la normativa sectorial que resulte d’aplicació en cada cas. Els poders públics promocionaran polítiques i actuacions tendents a garantir els seus drets en condicions d’igualtat, conformement a la concreta situació de vulnerabilitat en la qual es troben, tractant d’evitar, en qualsevol cas, tràmits que puguen dificultar l’exercici d’aquests“.

WhatsApp Portal de Xàtiva