El servei d’urgències i la unitat de curta estada d’urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva han renovat la certificació de qualitat segons la norma internacional ISO 9001:2015. S’adapta així a la nova norma, que afecta la prestació de l’assistència en l’àrea de classificació, consultes generals, reanimació i atenció al pacient crític, unitat d’observació així com a la d’hospitalització de curta estada, àrea de pediatria i traumatologia-especialitats dependents del propi servei d’urgències.

Segons el Cap de Servei d’Urgències, el Dr. Carles Pérez, “la renovació d’este certificat de qualitat suposa un reconeixement a l’enorme esforç i a la implicació de tots els professionals d’Urgències que dia a dia donen mostra de la qualitat assistencial prestada, centrada en els pacients”  i ha destacat el paper d’este servei hospitalari que ha dit és “fonamental en la xarxa sanitària pública i per això és imprescindible apostar per uns Serveis d’Urgències jerarquitzats, moderns, de qualitat i eficients, amb Unitats de Curta Estada integrades tant jeràrquica com funcionalment, compromesos amb la sostenibilitat del sistema, adaptant els recursos materials i humans a la demanda, i on a més és necessari el compromís dels professionals amb la gestió per a donar el millor servici a la nostra població”.

Més de 64.000 pacients a l’any

En Urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís es va atendre l’any passat més de 64.000 pacients, la qual cosa suposa un increment del 2.8 % respecte a l’any anterior i un increment acumulat del 15.3% des del 2012, amb una permanència mitjana de 196 minuts i dels quals van resultar ingressats en hospital el 12.17 %. A més  es van gestionar 1.012 ingressos en la Unitat de Curta Estada amb una estada mitjana de 3,48 dies.
En els últims deu anys este Servei ha pilotat processos com la informatització del full d’infermeria o la petició analítica urgent digital, i seguix apostat per la introducció de noves tecnologies i teràpies com la ventilació mecànica no invasiva, l’oxigenoteràpia d’alt flux, la monitorització hemodinàmica no invasiva, així com l’ecografia clínica a peu de llit. També,  s’ha modificat el mapa de processos i s’ha dissenyat un mapa de riscos per a aconseguir una gestió més eficaç dels recursos i anticipació a possibles efectes adversos, dirigits tots ells a millorar l’eficiència i qualitat de l’atenció prestada.
Recentment també s’ha instaurat un sistema de crida per a pacients que respecta la confidencialitat en la identitat a l’hora de ser cridats i atesos per les distintes àrees assistencials del Servici.

El director mèdic, Dr. Gerardo Ferrer i la Gerent del Departament Dra Margarita Llaudes han fet entrega del document acreditatiu aprofitant la sessió clínica matinal on està present tot el personal. L’equip directiu ha donat les gràcies personalment a tots els professionals pel seu esforç i compromís en el desenrotllament del seu treball com a peça fonamental per a obtindre la renovació d’este certificat que revertix directament en l’assistència sanitària a les persones