Solopizza Xàtiva

Centelys

Divendres 20 de març, els escolars de Xàtiva no hauran d’anar als col·legis ni als instituts. El dia ha estat declarat no lectiu per la Conselleria d’Educació. La mesura es pren en resposta a la petició del Consell Escolar de Xàtiva, qui el passat 23 de gener va acordar per unanimitat elevar aquesta proposta per tal que el 20 de març es declarara festiu a efectes escolars. De resultes, a Xàtiva no hi haurà classe durant tota la setmana fallera ni el dia després de Sant Josep.

La mesura ha estat comunicada per resolució del director general de Centres i Personal Docent de la Generalitat Valenciana, Joaquín Carrión, en virtut de la qual s’autoritza la modificació del calendari escolar del curs 2019-2020 en la ciutat de Xàtiva. Prèviament, ja s’havien declarat com a festius a efectes escolars els dies 16, 17 i 18 de març de 2020 en la nostra localitat.

La modificació del calendari escolar també inclou la recuperació del dia 20 de març, allargant el calendari lectiu un dia més. La data concreta depèn dels estudis que es cursen.

Així, per als alumnes d’Educació Infantil i Primària es declara lectiu el dia 19 de juny de 2020. Per a l’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i per a l’alumnat que cursa programes formatius de qualificació bàsica, es declara lectiu el dia 17 de juny de 2020. L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat tindrà com a lectiu el dia 25 de juny de 2020. Per a la Formació de Persones Adultes es declara lectiu el dia 15 de juny de 2020. Per als ensenyaments esportius i artístics de règim especial es declara lectiu el dia 17 de juny de 2020. Finalment, per als ensenyaments d’idiomes es declara lectiu el 25 de juny de 2020.

WhatsApp Portal de Xàtiva