Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

La intenció és reutilitzar els residus convertint-los en compost

Es barallen dos models diferenciats per als municipis: compostatge domèstic o centralitzat

El Consorci per a la gestió de residus V5 – COR ha començat a traçar el full de ruta per tal de potenciar la recollida i el tractament dels bio-residus, amb la intenció de complir així les disposicions europees.

Segons la llei 22/2011 de residus i sòls contaminants, s’estableix que abans de l’any 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials de totes les fraccions hauran d’assolir, com a mínim, el 50% en pes. Respecte als bio-residus, es recomana recollir-los separadament per a destinar-los al compostatge, així com educar a la població en el tractament dels seus propis bio-residus i tractar-los a les plantes de valorització adequades per a no mesclar-los amb la resta de residus. En últim terme, eixe compost es podria emprar a sectors com l’agrícola o a la jardineria.

D’altra banda, el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2020, contempla com a objectius l’augment de la valorització energètica del material bioestabilitzat, la reducció de l’abocament de residus biodegradables en un 12% respecte al 2012, i la limitació de l’abocament total de residus municipals al 35% per a l’any 2020.

El COR ha començat a treballar en fórmules per tractar de complir els objectius que marca la llei, pel que es cerca una implantació gradual i progressiva de la recollida selectiva de bio-residus, el foment de l’auto-compostatge, la construcció de noves instal·lacions de tractament en àrees properes a la generació –minimitzant així el transport-, i introduint canvis al sistema de recollida per a reduir d’aquesta manera la presència d’impropis.

Partint d’aquesta premissa, el COR proposa als seus municipis dos models diferents, per a que cadascun puga escollir el que més li convinga. De posar-se en marxa, el municipi s’encarregaria de la despesa, però al mateix temps eixe preu es reduiria del que s’ha de pagar pel nombre de tones de fem produïdes.

El primer dels models respon a un compostatge domèstic, com el que ja es realitza al municipi de Carrícola. Aquest aniria destinat a municipis menuts –menys de 2.000 habitants-, o a barris o comunitats de propietaris d’altres localitats més grans. D’altra banda, també es té en compte el model d’Aiora, on es treballa un compostatge centralitzat, per al que és necessari un compromís social per tal de dur a terme el compostatge, amb els mitjans humans adequats i materials necessaris.

“Es necessari saber en quina línia vol avançar cada ajuntament per a posar-nos a treballar i definir el projecte tipus”, ha destacat el president de la subcomissió, Vicent Muñoz. Els municipis que participen hauran de complir uns criteris per a entrar, i a banda el COR es farà càrrec de l’acompanyament tècnic de les illes de compostatge, recolzat amb un treball de conscienciació i de comunicació.

Precisament en eixe sentit, a més de la convenció entre l’ajuntament i el COR per a decidir les zones on es pot desenvolupar la tasca de la recollida de compost, es planteja una campanya prèvia de sensibilització, per a que les famílies siguen coneixedores de la bonificació econòmica que poden aconseguir amb la realització del projecte.

“Amb aquest projecte tractem de conscienciar sobre el compliment de la normativa, però al mateix temps sobre la reducció de tones, i per tant de costos, així com l’impacte positiu que tindria a nivell mediambiental”, explica Muñoz.

El primer pas serà la definició de la implantació i de les eines a adquirir, de forma consorciada. Per a anar treballant en aquest tipus d’implantaments, el COR compta amb 150.000 euros aportats per la Direcció General, que contribuiran a la posada en marxa als municipis que així ho sol·liciten, i la col·locació del cinquè contenidor, que tracte eixos residus de fracció orgànica (al voltant del 50% del total), els quals contenen un alt percentatge d’aigua, resultat anti-económic, monetàriament i ambientalment, el seu transport.
“Cal caminar cap a un model de recollida selectiva on es valoritze el residu en zones pròximes al seu lloc de generació, i dins de la mesura possible, reutilitzar-lo dintre del seu àmbit d’aplicació a la zona on ha estat generat. Que es tanque el cicle”, ha assenyalat el president del COR, Roger Cerdà.

WhatsApp Portal de Xàtiva