S’informa que per la Junta de Govern Local es va acordar el dia 3 de setembre de 2018 convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball temporal de Bibliotecari/a.

Actualització ( 25/09/2018)
– Publicació en BOP de l’extracte de la convocatòria: 25/09/2018
– Termini de presentació de sol.licituds: des de 26 de setembre fins al 2 d’octubre de 2018
– El mateix dia de l’inici del termini, és a dir, el dimecres 26 de setembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica,
un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General
Recursos Humans \ Recursos Humans

Actualització ( 07/11/2018)

Posem en coneixement que la Junta de Govern Local, en data 29 d’octubre de 2018, ha aprovat la modificació de la base específica tercera, apartat c), de les quals regeixen el citat procés selectiu, que queda redactada de la següent manera:

“Estar en possessió del títol de Llicenciatura en Documentació, Llicenciatura en Geografia i Història, Grau en Informació i Documentació, Grau en Geografia, Grau en Història i el Grau en Biblioteconomia i Documentació, o equivalents, o en condicions d’obtenir-ho en la data en la qual finalitze el termini de presentació d’instàncies.
En tot cas, l’equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.
En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.”

La modificació inclou entre les titulacions requerides com a requisit d’accés, estar en possessió de la titulació del Grau en Biblioteconomia i Documentació, o equivalents.

Per tant, una volta publicada aquesta modificació en el BOP, s’obrirà un nou termini de presentació de sol·licituds de cinc dies hàbils, computats des de l’endemà al de la publicació en el citat Butlletí.

El personal aspirant que ja haja presentat la sol.licitud de participació en el procés selectiu, es mantindrà en el mateix, excepte renúncia expressa.

WhatsApp Portal de Xàtiva