WhatsApp Portal de Xàtiva

Totes les fotografies que es presenten hauran de ser inèdites i haver estat preses fins al dia 23 de febrer, data límit per participar en el concurs. No s’admetran fotomuntatges o collages que alteren la fotografia i cada concursant podrà presentar-ne un màxim de fotografies.

Pel que fa a la presentació de les obres, es presentaran dins d’un sobre tancat on per fora pose exclusivament “Concurs Carnestoltes 2019” i, per dins, la o les fotografies presentades en format digital, gravades en format .jpg en un CD o USB amb un lema i un altre sobre tancat on consten el Nom i Cognom, telèfon, e-mail, edat i adreça del o la participant clarament escrits i llegibles.

El guanyador o guanyadora del concurs, rebrà un abonament de 50€ a gaudir en un comerç local de la seua elecció. Les bases íntegres es poden recollir en la Casa de la Joventut. Recordem que el nostre horari és de 10 a 13h de dilluns a dissabtes i vesprades de dilluns a divendres de 17h a 20h. A més a més, les persones que vulguen més informació sobre el concurs o sobre qualsevol altre servei o activitat es poden posar en contacte al 962274342 o al correu electrònic “joventut@ayto-xativa.es”.

BASES DEL CONCURS

1. OBJECTE DEL CONCURS. La regidoria de joventut de Xàtiva, convoca el CONCURS FOTOGRÀFIC “CARNESTOLTES A XÀTIVA”, amb la finalitat de difondre la fotografia i el carnestoltes de la ciutat.

2. PARTICIPANTS. Podran participar en el concurs de fotografia tots els joves d’entre 12 i 30 anys, residents a Xàtiva o a la comarca de la Costera que desitge participar.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES.

a) Totes les fotografies que es presenten hauran de ser inèdites, i haver estat preses fins el dia 23 de febrer de 2019.

b) No s’admetran els fotomuntatges o collages que alteren la realitat de la fotografia.

c) Es podrà presentar per cada concursant un màxim de 5 fotografies.

d) Pel que fa a la presentació de les obres, es presentaran dins d’un sobre tancat on per fora pose exclusivament “Concurs Carnestoltes 2019” i, per dins, les fotografies presentades en format digital, gravades en format jpg en un CD o USB amb un lema i un altre sobre tancat on consten el Nom i Cognom, telèfon, e-mail, edat i adreça del o la participant clarament escrits i llegibles.

e) Les fotografies que no s’ajusten a aquestes normes, seran rebutjades sense més tràmit.

4. LLOC I TERMINI:

Els relats s’han d’adreçar al Centre d’informació Juvenil de l’Ajuntament de Xàtiva, i s’han de presentar en la Casa de la Joventut


El termini de presentació de les poesies conclourà el divendres 23 de febrer a les 15:00 h

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i d’acord ambls criteris de valoració que determinen, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i literaris. Al ser de temàtica concreta, es valorarà l’originalitat de l’obra i l’adequació al tema. En cap cas, s’admetran i es tindran en compte poemes que tinguen contingut xenòfob, masclista,

6. JURAT I VEREDICTE

El jurat està compost per una banda per:

– L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la qual figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.

– La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanya.

– Resoldre i adjudicar el premi a les propostes guanyadores.

– La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El jurat es reserva el dret a declarar els premis deserts i convocar un nou concurs.
El veredicte del jurat es farà públic el, i serà irrevocable

7. PREMIS

S’estableix un premi valorat en 50 euros.

Els premis seran lliurats exclusivament a Xàtiva bé mitjanant un acte en el qual serà imprescindible l’assistència del guanyador o bé, des de la regidoria de joventut se li comunicarà al finalista la resolució mitjançant telèfon o correu electrònic i haurà de vindre a la Casa de Joventut en un termini de dues setmanes des de la seva comunicació. Cas contrari, no obtindran el premi.

8. DEVOLUCIÓ DE LES FOTOGRAFIES PRESENTADES

Els CD i USB no premiats es podran recollir l’endemà de la publicació dels premis guanyadors al Centre d’Informació Juvenil de Xàtiva. Transcorreguts dos mesos, es considerarà que les persones autores hi renuncien i els CD i USB seran destruïts.

Les imatges guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Xàtiva, que els podrà utilitzar o reproduir en qualsevol de les seves activitats, si així es considera oportú. En el cas de fer‐ne ús, sempre es farà esment de l’autoria d’aquests.

9. DADES PERSONALS

Les dades dels participants es tractaran d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD, de conformitat amb l’article 5 del referit text normatiu.

10. DREST D’IMATGE

Els finalistes autoritzen a l’Ajuntament de Xàtiva per a que els seus noms i cognoms puguinser publicats a les xarxes socials de la regidoria de joventut (Instagram, Facebook i Twitter) així com als diferents mitjans de comunicació interessats en la notícia. La seva imatge podrà ser captada durant l’acte de lliurament de premis i podrà ser reproduïda i publicada mitjançant qualsevol mitjà, incloent-hi internet, per a la gestió d’aquest concurs o noves edicions, així com d’altres campanyes publicitàries o promocions o qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que presta l’Ajuntament de Xàtiva, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva