Seccion sociedad

Solopizza Xàtiva

Centelys

Des d’Iniciativa Cívica, no es fa cap judici negatiu sobre les qualitats artístiques de la col.lecció d’art que pretendria exhibir-se, sinò que, qüestionem en el lloc escollit per a la seua ubicació per les següents raons:
Tota La Serra del Castell de Xàtiva, des de l’Ombria a la Solana, des de la Penya Roja fins a Vernissa, constitueix un patrimoni i una memòria col.lectiva d’una qualitat visual i paisatgista molt important, si més no, per als xativins i xativines. Dins l’àrea es recull una especial combinació de distints elements protegits legalment del nostre patrimoni comú, tant els de caràcter mediambiental, com per la seua abundant riquesa monumental, etnològica i històrica, que tot plegat, fan del conjunt de La Serra del Castell de Xàtiva un espai d’una qualitat singular i d’un valor multidisciplinari quasi excepcional.

La proposta realitzada per la mercantil per a la instal.lació de la seua col.lecció d’art no ofereix cap obligació o certesa per a la ciutat i òbvia la participació essencial que haurien de tenir els nostres representants polítics dins un projecte d’aquestes característiques. Vist el nivell d’essencialitat de la ubicació pretesa, actualment el paper reservat per a aquestos sembla quedar gairebé reduit al de simples espectadors d’una transacció que es pretén realitzar d’una manera quasi unilateral. El desequilibri, en aquest aspecte, de la proposta resulta sorprenent si tenim en compte que presenta unes clares opcions per al rendiment de la inversió per a la societat mercantil propietària, des de tres perspectives que hi confluiexen: La purament immobiliària, per l’increment de les activitats d’hostaleria i per les possibles plusvàlues, segons les cotitzacions del mercat de l’art, que podrien generar-se pel fet de tenir la col.lecció artística exhibida en un espai tan singular. Mentrestant queden per al municipi els hipotètics, futurs i eventuals “beneficis col.laterals”.

Les alternatives

• Projectar una actuació que tinga un impacte directe en el Centre Històric de Xàtiva i en la ciutat de manera global, que permeta recuperar el seu patrimoni històric i alhora puga ser un revulsiu econòmic a través d’una actuació de transformació urbana que possibilite traure al Monestir de Santa Clara, situal al bell mig de la ciutat, del seu penós i lamentable ostracisme. La possibilitat de crear una fundació entre l’entitat financera propietària de l’immoble, l’empresa propietària de la col.lecció d’art contemporani i l’Ajuntament de Xàtiva, podria ser un camí molt adequat per a conjugar els interessos i les oportunitats per a totes les parts afectades, sense suspicàcies.

• La declaració del Paratge Natural Municipal “Serra del Castell de Xàtiva”, possibilitant així que s’obriguen altres vies per a la creació de valor i riquesa mitjançant l’explotació sostenible dels nostres recursos medioambientals, històrics i culturals. El reconeixement d’un patrimoni comú per a ser gaudit per tots i totes, sense cap distinció.
És per tot aixó, que si és irrenunciable per part de la propietat la ubicació de la seua col.lecció a la vessant de les Muralles de Llevant de la Ciutat de Xàtiva, ens oposem al seu emplaçament.

WhatsApp Portal de Xàtiva