Comunicat CPFPA Francesc Bosch i Morata

184

1) PROVES M18 DE GES

Atés que el període d’inscripció per a aquestes proves estava obert des del dia 2 de març, s’ha optat per mantenir-lo obert fins al dia 3 d’abril, tal com estava previst, per no entrebancar les gestions telemàtiques de cap persona, de manera que convé aconsellar a les persones interessades que s’hi inscriguen seguint el doble procediment previst, el telemàtic i el presencial. En aquest segon procediment, es recomana que aquestes persones ho facen bé a través del PROP, o bé de les oficines de Correus -la via més adient ara-, de manera que cal que aquestes vagen a Correus amb la instància d’inscripció duplicada (per a l’administració i la persona interessada) original i còpia del document d’identificació personal -DNI o NIE- a dins un sobre obert, a fi que el treballador/a puga posar-hi el segell corresponent, a més de la documentació addicional que desitge aportar cada persona (documentació acadèmica i acreditativa de l’exempció de Valencià).

No obstant això i per tal de respectar els drets de participació i de cobrir alhora tots els fronts, és evident que, més endavant, en el moment en què les autoritats educatives prenguen les mesures que pertoquen, amb tota probabilitat s’arbitrarà un segon termini extraordinari que tindrà una durada equivalent als dies que manquen a comptar des del dia 14 de març fins al dia 3 d’abril, és a dir, de 20 dies naturals. Evidentment, us anirem informant de tot plegat (a mesura que vagen facilitant-nos instruccions les autoritats competents i, com no, a partir del moment en què es derogue l’estat d’alarma), entre d’altres coses, per comunicar la data de celebració de la prova, que s’endarrerirà sens dubte, podent-se traslladar fins i tot al mes de juliol o a l’inici del curs següent, i el termini extraordinari d’inscripció, en què es podran inscriure aquelles persones que per qualsevol motiu no ho hagen pogut fer ara mateix.

Les proves lliures de GES, no és cert que hagen estat suspeses, informació que ha estat amb tota seguretat un malentès a l’hora d’interpretar la informació publicada al Portal GVA de la prova M18. El que està en marxa és el procediment d’inscripció telemàtic, obert des del dia 2 de març i que romandrà obert per instrucció de la DGTIC un parell de setmanes més, amb la qual cosa es pretén garantir els drets de participació de les persones interessades i que la situació actual no perjudique ningú.

Pel que fa al cas de les i els alumnes, recomana-li que presente la instància en l’oficina de Correus, dins un sobre obert a fi que el treballador o la treballadora puga segellar tant la instància per a l’Administració com la de la persona interessada. Recorda que cal aportar original i còpia del document d’identificació personal, així com, si escau, originals i còpies de la documentació addicional que cada persona desitge aportar per acreditar diversitat funcional, exempció de Valencià, superació de mòduls, etc. Aquest sobre ha d’estar dirigit a:

Direcció Territorial d’Educació de València
A/a Proves per a majors de 18 anys per al títol de GES
C/ Gregorio Gea, 14
46009 València

Cas que la persona no poguera presentar la documentació per impossibilitat física, més endavant es comunicarà als centres, en el moment en què els nostres caps ens donen instruccions, el termini extraordinari perquè les persones afectades puguen tancar la segona part de la inscripció pendent, així com, si fora el cas, qualsevol canvi de data per a la celebració de la prova, qüestions sobre les quals davant la incertesa actual no ha estat possible prendre cap decisió.

En qualsevol cas, et remet ara, per si fora del teu interés, el correu informatiu sobre unes quantes qüestions d’interés generals que vaig remetre a tots els centres públics valencians d’FPA.

WhatsApp Portal de Xàtiva