Solopizza Xàtiva

Les devolucions s’iniciaran en 48 hores, divendres que ve. L’Agència ha dissenyat la campanya que arranca ara amb un reforç de l’assistència personalitzada per a dos col·lectius que poden requerir una ajuda singular en aquests moments: els afectats per regulacions temporals d’ocupació (ERTO) i els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Al seu torn, i com a via de facilitació de liquiditat, s’estableix una opció de fraccionament en sis mesos sense interessos per a contribuents en ERTO amb resultat de la declaració a ingressar.

La campanya també compta amb millores que faciliten la presentació de la declaració a contribuents amb activitats econòmiques en règim d’estimació directa i objectiva, arrendadors i inversors.

Està previst que es presenten 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l’any anterior. D’aquest total, es preveu que 14.330.000 donen dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l’any anterior, per un import estimat de 10.857 milions d’euros. Aquells contribuents que compten amb declaracions a ingressar (prop de 5.960.000, un 5,7% més, per import de 12.976 milions), no realitzaran els primers pagaments fins al final de la campanya.

El termini de presentació finalitza el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a retornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 25 de juny. L’atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (pla ‘Le Llamamos’) comença el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 4 de maig, i l’atenció presencial en oficines s’inicia el 2 de juny (sis dies abans que l’any passat), amb sol·licitud de cita a partir del 27 de maig. L’atenció personalitzada, per telèfon i en oficines, continuarà comptant amb el suport de CCAA i ajuntaments.

Anticipació de serveis

De nou en aquesta campanya els contribuents han comptat amb caràcter anticipat amb els principals serveis d’assistència en campanya, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals, l’obtenció del número de referència per a la presentació i l”App’, que comptarà amb noves millores per a facilitar la navegació i la usabilitat, com la incorporació del mateix accés directe al telèfon d’informació tributària existent en la web de l’Agència.

Gràcies a aqueixa anticipació de serveis, més d’un milió de contribuents han accedit ja a les seues dades fiscals per a la gestió i presentació de la seua declaració, de manera que han tingut l’oportunitat de preparar-se amb temps per a poder, si ho desitgen, presentar la declaració des del primer dia a través de RENDA WEB, agilitant així també les devolucions que, en el seu cas, els corresponguen.

Assistència per a afectats per ERTO i perceptors del IMV

Les previsions de campanya venen clarament condicionades per l’augment d’obligats a declarar a conseqüència dels ERTO (més declaracions previsiblement a ingressar) i per l’obligatorietat de presentar declaració per a tots els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (un 26,9% més de declaracions amb resultat zero -ni a ingressar, ni a retornar-, atés que el IMV és renda exempta i es tracta de perceptors amb rendes baixes).

Sense l’efecte de tots dos col·lectius, el nombre de declaracions descendiria lleugerament respecte a l’any anterior, igual que les declaracions amb saldo a ingressar, degut a aquest efecte que ha tingut la paralització d’activitat per la pandèmia en les rendes derivades d’activitats econòmiques, les del capital i els guanys patrimonials derivades de transmissions d’immobles.

Pensant especialment en la necessitat d’ajuda que puguen tindre tots dos col·lectius, l’Agència ha dissenyat un reforç de l’assistència personalitzada en aquesta campanya, tant per a la resolució de dubtes, com per a la confecció, en el seu cas, de la declaració. Addicionalment, s’estan enviant cartes informatives a perceptors de prestacions per ERTO que passen a ser nous declarants i a sol·licitants del IMV, amb instruccions per a la presentació de la declaració. Prèviament, i amb motiu de la posada a la disposició de les dades fiscals, el passat 24 de març, l’Agència Tributària ja va oferir en la seua pàgina web una sèrie de recomanacions per a aquests contribuents.

Específicament per als perceptors de prestacions per ERTO pendents d’un possible reintegrament d’excessos per part del Servei Públic d’Ocupació, l’Agència Tributària recomana retardar la presentació si el contribuent no té confirmació de la quantitat que s’ha de reintegrar. D’aquesta manera, dona més temps al SEPE per a haver pogut comunicar l’actualització de les seues dades a l’Agència, de manera que les dades fiscals i l’esborrany puguen recollir la informació correcta.

En aquest sentit, cal recordar que RENDA WEB (l’eina universal per a la gestió de totes les declaracions amb independència del canal de confecció i presentació) cada vegada que el contribuent inicia sessió, o represa una anterior, ofereix les dades més actualitzades possibles en disposició de l’Agència Tributària. Paral·lelament, l’Agència ha dissenyat enguany el servei de manera que el trasllat de la informació disponible en el cas dels ERTO serà automàtic i modificable, en tot cas, pel contribuent.

Millores per a autònoms en mòduls

Addicionalment, RENDA WEB facilitarà la declaració als autònoms en mòduls (estimació objectiva) que es van beneficiar l’any passat de mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia mitjançant reduccions en el rendiment net subjecte a tributació (el sistema incorporarà automàticament els percentatges incrementats del 20% i el 35% en les activitats corresponents) i mitjançant l’eliminació dels dies d’activitat afectats per l’estat d’alarma i per suspensions d’activitat decidides posteriorment per les CCAA.

En el cas de l’eliminació de dies d’activitat, RENDA WEB no permetrà reduir del còmput menys dies que els 99 de l’estat d’alarma en el primer semestre, i recordarà la possibilitat d’eliminar també els dies en què l’activitat va estar suspesa per les unes o les altres CCAA en el segon semestre de l’any.

Tampoc es computarà com a període treballat les hores corresponents a aqueixos dies, ni es computarà en els mòduls corresponents la part proporcional a aqueixos dies de distàncies recorregudes i consums energètics. D’aquesta manera, es facilita als autònoms el màxim aprofitament possible d’aquestes mesures de suport introduïdes l’any passat.

Més facilitats per a activitats econòmiques, lloguers i accions

D’altra banda, s’introdueixen en RENDA WEB una sèrie de millores per a facilitar la declaració especialment a tres col·lectius, com són els contribuents que declaren rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa, els arrendadors i els inversors en general.

En el cas d’activitats econòmiques, la present campanya és la primera en la qual els contribuents en règim d’estimació directa podran agilitar la presentació mitjançant el bolcat automàtic a RENDA WEB de la informació dels seus llibres registre necessària per a la declaració, sempre que el format de llibres que utilitzen siga el que ofereix l’Agència a través de la seua pàgina web. En tal cas, l’exportació serà immediata i es facilitarà sensiblement la declaració.

En relació amb els arrendadors, enguany RENDA WEB ja permetrà determinar automàticament l’amortització (principal despesa deduïble en matèria de lloguers) a la qual el contribuent té dret pels seus immobles llogats, emplenament automàtic que serà possible en aquells casos en què l’any passat ja haja emplenat la informació necessària.

Al seu torn, l’eina ‘cartera de valors’ posada en marxa fa dos anys, permet a partir d’ara un bolcat automàtic de les operacions amb accions cotitzades realitzades en l’exercici i ofereix un resultat net a l’efecte de declaració, també per a supòsits complexos d’operacions societàries que poden implicar diferiment de tributació, o d’operacions de ‘split’ i ‘contrasplit’ que afecten futurs càlculs de guanys derivats de les vendes posteriors d’accions.

Aquesta millora suposa un important avanç en la facilitació de la declaració als xicotets inversors, que amb la cartera de valors ja podien visualitzar en RENDA WEB la composició de la cartera a 1 de gener de l’any de meritació de l’impost (per a aquesta campanya, 2020) i les operacions de l’exercici, i també bolcar totes les rendes generades per la venda d’accions cotitzades, però encara havien de completar dades en operacions complexes. Més de 92.000 contribuents van utilitzar aquesta eina l’any passat en la Campanya de Renda. A partir d’enguany, el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses és automàtic per a la gran majoria de supòsits.

Predicció d’errors en la declaració

Com ja s’havia anticipat en les Directrius de Control de l’Agència per a 2021, aquesta Campanya de Renda comptarà amb una nova eina que facilitarà als contribuents evitar errors recurrents en la declaració i, amb això, el risc d’una posterior regularització per part de l’administració.

Amb tècniques d’aprenentatge automàtic a partir de regularitzacions d’anys anteriors, la nova eina farà una selecció de contribuents que poden cometre equivocacions en determinades caselles de l’apartat de rendiments del treball (retribucions dineràries i en espècie, ingressos a compte, cotitzacions i retencions, entre altres). Si el contribuent modifica alguna d’aquestes caselles, se li recordarà que ha modificat els imports que figuren en les dades fiscals perquè confirme que està modificant correctament les dades.

Millores en l”app’

Per a la present campanya l’aplicació mòbil compta amb unes certes millores per a continuar reforçant la seua accessibilitat, usabilitat i experiència d’usuari. D’altra banda, i com tots els anys, a més de presentar la declaració, l”app’ permet modificar l’assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Quant al funcionament general de la ‘app’, és el mateix del passat any. Aquells contribuents amb declaracions més senzilles podran presentar la seua Renda ‘en un sol clic’, o, si requereixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb aquesta potent eina d’assistència que els facilita l’obtenció i renovació del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d’interés, com el moment de l’emissió de la devolució.

L”app’ es pot utilitzar en dispositius diferents (mòbils i tauletes) i admet fins a 20 usuaris identificats, cadascun amb el seu número de referència, la qual cosa permet la confecció i presentació de declaracions de familiars i afins, així com el càlcul de l’opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes.

Pla ‘Le Llamamos’

A més de la presentació per internet a través de la pàgina de l’agència i de l’aplicació mòbil, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requerisquen assistència personalitzada tornaran a tindre en el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions una potent alternativa a l’assistència presencial en oficines.

El pla ‘Le Llamamos’ manté el reforç de la seua capacitat dissenyat l’any passat per la pandèmia, arrancant el 6 de maig (sol·licitud de cita a partir del 4 de maig) i amb servei fins al final de la campanya.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 901 12 12 24) i tria horari de demà o de vesprada, el sistema li proposa un dia i una hora en la qual rebrà la trucada del funcionari de l’Agència Tributària.

En favor de la pròpia agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tinga disponible la informació i documentació necessària per a realitzar la declaració quan li diga l’Agència.

Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d’un pagador (excepte excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Tots dos límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un topall conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivades d’ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.
 • Igual que l’any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.
 • Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar l’esborrany de declaració que ofereix l’Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l’Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent ha d’incorporar a l’esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Percepció de prestacions per ERTO
 • Immobles i les seues referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar en 2020)
 • Arrendaments d’immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtindre ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d’accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campanya de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l’estat de tramitació de la devolució.

L’obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que el necessite el contribuent. El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l’Agència remetrà als qui la sol·liciten a través de l’opció oferida en la icona de la pàgina web de la AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seua data de validesa i el número de mòbil. També és possible efectuar el registre previ per videollamada, o en les oficines de l’Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitge realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d’accés des de l’enllaç disponible en el propi tràmit, o des de la ‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, al que s’afig una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud. A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d’accés necessari per a realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l’obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 en la pàgina de l’Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2019 i la data de validesa del propi DNI. Als no declarants en l’exercici anterior, o amb la casella de la seua Renda 2019 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se’ls sol·licitaran determinats dígits del codi d’un compte bancari de la qual siga titular el contribuent. A fi de facilitar la seua utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per a presentar la declaració, segons siga el resultat a retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 7 d’abril al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):
 • Vies presencials, del 2 de juny al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

Declaració de Patrimoni

En la present campanya es manté l’obligació de declarar l’Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d’aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que compten amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d’euros. La declaració es presenta per via electrònica a través d’internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l’habitatge habitual està exempta també fins als 300.000 euros, encara que tots dos límits poden variar, segons les CCAA. Tots els contribuents als quals corresponga declarar Patrimoni hauran de fer-ho exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença hui i s’estén fins al 30 de juny (25 de juny per a pagaments amb domiciliació). En el supòsit de declaracions a ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l’ingrés (mitjançant deute en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtindre el número de justificant de pagament que aporta la pròpia entitat (Número de referència Complet, NRC).

Principals serveis d’assistència i informació:

Internet i ‘app’
(ofereix informació i gestions sense horaris).
Telèfon sol·licitud ‘Le Llamamos’ (a partir del 4 de maig):
901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)
901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)
Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33 i 91 554 87 70
(per a resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, L-V)

WhatsApp Portal de Xàtiva