ajuntament-de-xativa

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Des que el 10 de març de 2020, el President de la Generalitat Valenciana dictara el Decret 4/2020, pel qual se suspèn i s’ajorna la celebració de les Falles i la Magdalena, les autoritats sanitàries i governatives, tant de l’Estat com de la Generalitat, han vingut dictant normes extraordinàries de caràcter preventiu per a la contenció del contagi de la pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19. Aquestes mesures han anat compassades amb les adoptades per l’Ajuntament de Xàtiva, fetes públiques mitjançant sengles bans de l’alcaldia.

Aquesta escalada, d’acord amb la transcendència de la situació, ha comportat, com a última i més contundent mesura, la declaració de l’estat d’alarma, aprovat pel Consell de Ministre mitjançant Reial Decret de data 14 de març de 2020.

De conformitat amb l’ordenat per l’autoritat competent que, des d’ara, passa a ser el Govern d’Espanya, es fa necessari posar en coneixement de la població les mesures adoptades que afecten l’activitat municipal, així com l’adaptació a l’actual situació de aquelles altres que havien estat adoptades durant la setmana.

És per això que, en aplicació del que disposa el Reial Decret de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’alcalde de Xàtiva RESOL:

PRIMER.- A partir del dissabte 14 de març de 2020 els ciutadans únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. Entre les activitats anàlogues cal entendre compresos els desplaçaments a establiments l’activitat està permesa.

SEGON.- De la mateixa manera que als vianants, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei. En tot cas, en qualsevol desplaçament s’han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries. En cas que l’autoritat competent ordenara el tancament de la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, es prega encaridament el respecte a les indicacions donades.

TERCER.- El servei d’atenció ciutadana presencial de l’Ajuntament de Xàtiva queda restringit a un únic punt d’accés al registre general que estarà disposat a la planta baixa de la Casa de la Ciutat. Tota la tramitació administrativa i el còmput de terminis ha estat suspesa per Reial Decret amb el que la compareixença personal resulta innecessària.

Queden obertes totes les línies telefòniques de l’Ajuntament de Xàtiva a efectes d’informació de tot tipus. També es mantindrà habilitada la seu electrònica per a la realització de tràmits telemàticament. L’accés a la Casa de la Ciutat quedarà restringit, d’acord amb aquesta mesura. Els serveis socials han de mantenir la dotació necessària per fer front a les situacions d’emergència i altres anàlogues. Així mateix, es manté el Servei d’Assistència Domiciliària (SAD).

QUART.- Es manté el tancament de les dependències identificades en el ban municipal fet públic el dia 13 de març, així com la suspensió dels corresponents serveis públics. A elles s’afegeix, per ordre de la Generalitat Valenciana, el Centre de Dia per a Malalts d’Alzheimer i el Centre d’Estimulació Precoç. D’acord amb el contingut de la declaració d’Estat d’Alarma, es procedeix a el tancament de parcs infantils, jardins i espais públics oberts. També se suspèn el sistema d’aparcament regulat (ORA), quedant les zones blava i verda lliures de restricció. Durant el període de suspensió, la resta dels serveis municipals mantindran l’atenció telefònica i, en la mesura del possible, intentaran oferir prestacions a distància en formats online.

CINQUÈ.- D’acord amb l’ordenat pel Govern d’Espanya, se suspèn l’obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que puga suposar un risc de contagi. La permanència en els establiments comercials l’obertura dels quals estiga permesa ha de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguen realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas, s’evitaran aglomeracions i consumidors i empleats hauran de mantenir la distància de seguretat de al menys un metre per tal d’evitar possibles contagis. Se suspèn l’obertura a públic dels locals i establiments en els quals es desenvolupen espectacles públics, les activitats esportives i d’oci indicades en l’Annex a el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que es relaciona. Les activitats d’hostaleria i restauració, només podran prestar serveis de lliurament a domicili. Es suspenen, així mateix, les revetlles, desfilades i festes populars.

SISÈ.- L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal manera que es garantisca als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells d’almenys un metre.

SETÈ.- Es garanteix el servei d’autobús urbà pel que fa a l’accés a l’hospital Lluís Alcanyís i als centres de salut. Es manté l’obligació de neteja i desinfecció, d’acord amb les recomanacions que establisca el Ministeri de Sanitat.

VUITÈ.- Es reitera la suspensió de terminis processals i administratius, així com la realització de tràmits presencials davant l’administració municipal, amb l’única excepció del registre d’entrada o de mesures estrictament necessàries per evitar perjudicis greus.

NOVÈ.- Per Real Decret queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades per les autoritats competents de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament de Xàtiva en ocasió del coronavirus COVID-19 en allò que no s’oposen a la declaració de l’estat d’alarma, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles.

DESÈ.- Aquestes mesures es mantindran mentre dure l’Estat d’Alarma, inicialment previst per a 15 dies, o el seu possible pròrroga.

WhatsApp Portal de Xàtiva