ajuntament-de-xativa

L’Ajuntament de Xàtiva amplia el termini per poder cobrir places de «La Dipu Et Beca» ampliant les titulacions adscrites a les mateixes.

Les places es podran cobrir amb persones que estiguen estudiant les següents titulacions:

-T. Atenció a Persones en Situació de Dependència
-T. Cures Auxiliars d’Infermeria.
-T.S. Integració Social
-T.S. Animació d’Activitats Físiques i Esportives
-T.S. Animació Sociocultural i Turística
-Qualsevol FP o Grau i que es tinga el títol de socorrista.
-G. De Mestre/a en Educació Infantil
-G. Mestre/a Educació Especial

Les bases estaran disponibles a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva La inscripció podrà fer-se únicament de manera telemàtica i la documentació a aportar s’haurà d’adjuntar a través de la seu electrònica: fotocòpia del DNI, còpia informativa de l’expedient acadèmic amb la mitjana ponderada, fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits, i declaracions responsables. També s’haurà d’aportar en alguns dels casos la fotocòpia de la Declaració de la Renda de l’exercici 2017 i el certificat de discapacitat, si pertoca.

D’altra banda, els sol·licitants hauran de realitzar una autobaremació dels mèrits, que posteriorment comprovarà el tribunal. Les puntuacions seran de 2 punts per als empadronats a Xàtiva, fins a 1,5 punts per l’expedient acadèmic, fins a 1 punt pels coneixements del valencià, fins a 0,5 punts per formació complementària, fins a 3 punts per la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant, 1,5 punts per no haver sigut abans destinatari en el mateix programa de beques i fins a 0,5% per altres mèrits. En cas d’empat, es valorarà preferentment els casos en que el sol·licitant acredite la seua situació de discapacitat i no haver gaudit prèviament d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.

ENLLAÇ DIRECTE INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA CONVOCATÒRIA «LA DIPU ET BECA»

WhatsApp Portal de Xàtiva